Dopad hospodárskej krízy na českú a slovenskú ekonomiku sledovaný cez makroekonomické ukazovatele

Název práce: Dopad hospodárskej krízy na českú a slovenskú ekonomiku sledovaný cez makroekonomické ukazovatele
Autor(ka) práce: Nováková, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním, porovnávaním a analýzou vývoja makroekonomických ukazovateľov v období zasiahnutom hospodárskou krízou v rokoch 2007-2014. Práca je rozdelená do dvoch ucelených častí. Prvá časť je teoretického charakteru, kde ide o vysvetľovanie pojmov, metodík a samotnú charakteristiku vybraných ukazovateľov. V druhej - Praktickej časti sa venujem konkrétnym ukazovateľom (nezamestnanosť, inflácia, HDP), kde sa sústreďujem na analýzu údajov z Českého štatistického úradu, Slovenského štatistického úradu a z EUROSTAT-u. za sledované roky a prípadný dopad na ich hodnoty vplyvom hospodárskej krízy. V poslednej časti praktického úseku zhodnocujem a porovnávam jednotlivé namerané skutočnosti a ich vplyv na ekonomiky oboch štátov.
Klíčová slova: Česká republika; Slovenská republika; Trh práce; makroekonomické ukazovatele; nezamestnanosť; inflácia; HDP
Název práce: Dopad hospodárskej krízy na českú a slovenskú ekonomiku sledovaný cez makroekonomické ukazovatele
Autor(ka) práce: Nováková, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním, porovnáváním a analýzou vývoje makroekonomických ukazatelů v období zasaženém hospodářskou krizí v letech 2007-2014. Práce je rozdělena do dvou ucelených částí. První část je teoretického charakteru, kde jde o vysvětlování pojmů, metodik a samotnou charakteristiku vybraných ukazatelů. V druhé - Praktické části se věnuji konkrétním ukazatelům (nezaměstnanost, inflace, HDP), kde se soustředím na analýzu údajů z Českého statistického úřadu, Slovenského statistického úřadu a z EUROSTAT-u za sledované roky a případný dopad na jejich hodnoty vlivem hospodářské krize. V poslední části praktického úseku zhodnocuju a porovnávám jednotlivé naměřené skutečnosti a jejich vliv na ekonomiky obou států.
Klíčová slova: nezaměstnanost; makroekonomické ukazatele; Slovenská republika; Česká republika; HDP; inflace; Trh práce
Název práce: Impact of economic crisis on the Czech and Slovak economy pursued through macroeconomic indicators
Autor(ka) práce: Nováková, Kamila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Thesis deals with examination, comparison and analysis of the evolution of macroeconomic indicators in the period affected by the economic crisis of 2007-2014. The work is divided into two integrated parts. The first part is a theoretical part of the work. It is an explanation of concepts, methodologies and the actual characteristics of selected indicators. The second - practical part is focused on specific indicators (unemployment, inflation, GDP), which are described in the analysis of the data from the Czech Statistical Office, Slovak Statistical Office and the EUROSTAT. for the reference years and the potential impact on the value of the economic crisis. The last part of the practical section evaluates and compares the measured individual facts and their impacts on the economies of both countries.
Klíčová slova: GDP; inflation; Czech republic; unemployment; macroeconomic indicators; labor market; Slovak republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: