Zátěžové testy bank ve Velké Británii

Název práce: Zátěžové testy bank ve Velké Británii
Autor(ka) práce: Jíša, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových testů britského bankovního sektoru. První část rozebírá používané přístupy k zátěžovému testování, shrnuje dosavadní vývoj v této oblasti a popisuje jednotlivá měřená rizika. Je tedy teoretickým východiskem pro pochopení druhé části. Ve druhé části je věnována pozornost konkrétnímu provádění zátěžových testů v britské ekonomice. Jsou zde analyzovány výsledky testů z let 2014 a 2015. Práce dále obsahuje komparaci britského zátěžového testu 2014 s evropským zátěžovým testem provedeným v témže roce. Závěr práce obsahuje úvahu nad budoucím vývojem zátěžových testů.
Klíčová slova: zátěžové testy bankovního sektoru UK; metodologie zátěžových testů; finanční stabilita; systémové riziko; zátěžové testování
Název práce: Stress testing of banks in the United Kingdom
Autor(ka) práce: Jíša, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the concept of stress testing the UK banking system. The first part examines used approaches to stress testing, summarises existing development in this area and describes individual measured risks. It is therefore a theoretical basis for an understanding of the second part. The second part is dedicated to the specific implementation of stress testing in the British economy. The results of stress tests from years 2014 and 2015 are analysed in this part. The thesis also includes a comparison of UK stress test 2014 with EU-wide stress test carried out in the same year. The conclusion includes a contemplation of future development of stress testing.
Klíčová slova: financial stability; systemic risk; stress testing the UK banking system; stress testing; methodology of stress testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2016
Datum podání práce: 6. 6. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57207/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: