Srovnání metodiky při sestavování výkazu cash flow podle české legislativy, IFRS a US GAAP

Název práce: Srovnání metodiky při sestavování výkazu cash flow podle české legislativy, IFRS a US GAAP
Autor(ka) práce: Přibáňová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá výkazem cash flow z pohledu české legislativy, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a US GAAP. První část práce popisuje důležitost sestavení výkazu peněžních toků a jeho přidanou hodnotu pro uživatele účetních výkazů. Dále uvádí historický vývoj výkazu, vyjmenovává účetní jednotky povinné sestavovat výkaz peněžních toků a diskutuje vnitřní strukturu výkazu. V druhé části je práce nejprve zaměřena na obecné metody sestavení výkazu, dále je pojednáno o tzv. specifických položkách, uvádí řešení peněžních toků ze složitějších transakcí podniku (dotace, leasing, úvěr, odložené platby aj.). Práce také specifikuje požadavky na zveřejnění v příloze. Poslední část práce obsahuje výzkumnou část, kde je zkoumáno 99 společností a jsou uvedeny odpovědi na zkoumané otázky a zodpovězení stanovených hypotéz.
Klíčová slova: peníze a peněžní ekvivalenty; historie výkazu cash flow; finanční leasing; přímá metoda; nepřímá metoda; placená daň; výkaz peněžních toků; úroky; české účetní předpisy; US GAAP; IFRS; cash flow; dotace; dividendy
Název práce: Methodology Comparison of the Statement of Cash Flows as Regulated by Czech Accounting Legislation, IFRS and US GAAP
Autor(ka) práce: Přibáňová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This masters thesis main focus is a statement of cash flows as regulated by czech accounting legislation, International Financial Reporting Standards and US GAAP. First chapter describes the importance of Statement of cash flows and his value added for users of financial statements. The historical context of the statement is shown, it is stated which entities are obligated to report statement of cash flows and lastly the internal structure of the statement is discussed. The second chapter begins by general methods of preparing the statement, then so called specific items are dealt with. The solution of some advanced accounting transactions (government grants, leases, loans, deferred payments etc.) is described. In the end the presentation and dislocure requirements are discussed. Last chapter contains research, where 99 companies are researched, answers are made concerning stated research questions and research hypothesis are concluded.
Klíčová slova: indirect method; cash and cash equivalents; history of statement of cash flows; government grants; statement of cash flows; finance lease; dividends; interest; income tax paid; czech accounting legislation; US GAAP; direct method; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: