Analýza vztahu kvality bilančních aktiv centrální banky a účinnosti monetární politiky

Název práce: Central bank’s balance sheet and its relationship to monetary policy effectiveness
Autor(ka) práce: Lekishvili, Salome
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of financial performance of central banks. Central banking is generally considered as a profitable part of financial system. However, this paper focuses on the loss-making central banks and emphasizes the examples of central banks with large accumulated financial losses. Relationship between the quality of balance sheet assets and financial performance of central banks is closely examined in the thesis. Alongside, it analyses the impact of negative financial performance on the main objectives of central bank, in the role of monetary authority. Effectiveness of monetary policy is conditioned by many factors, among them are independence of central bank, the level of development of financial markets - central bank operates in, analytical skills of employees and etc. However, the case, where financial performance of central bank is discussed in connection with monetary policy performance, is extremely rare. The primary goal of this diploma thesis is to reveal and describe the main ways in which financial performance of the central bank influences monetary policy decisions. It also tries to find out whether there is hidden threat of a damaging impact on the decisions in case the central bank accumulates the negative financial results.
Klíčová slova: balance sheet of central bank; financial statement; financial performance; Central bank; monetary policy
Název práce: Analýza vztahu kvality bilančních aktiv centrální banky a účinnosti monetární politiky
Autor(ka) práce: Lekishvili, Salome
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto diplomová práce se věnuje problematice finančního hospodaření centrálních bank. Centrální bankovnictví je považováno za ziskovou oblast ekonomiky a finančního trhu. Tato práce se však zaměřuje na problematiku ztrátovosti centrálních bank a dává větší důraz na banky s akumulovaným záporným výsledkem hospodaření. V této práci je podrobně sledován vztah mezi kvalitou bilančních aktiv a hospodaření centrálních bank a zároveň je analyzován vliv negativního výsledku hospodaření na hlavní cíle a poslání centrální banky jakožto monetární autority. Účinnost monetární politiky je ovlivněna několika faktory, jako jsou nezávislost a samostatnost centrální banky, vyspělost ekonomiky a finančního systému, analytické schopnosti zaměstnanců. U faktorů ovlivňujících úspěšnost monetární politiky, a tím pádem i centrální banky, se velmi zřídka setkáváme s faktorem hospodaření centrální banky. Právě primárním cílem této práce je hledání hlavních způsobů, kterými hospodaření centrální banky ovlivňuje rozhodnutí o měnové politice i v případě dlouhodobého nepříznivého finančního hospodaření, existuje-li hrozba negativního vlivu na tato rozhodnutí.
Klíčová slova: rozvaha centrální banky; finanční výkaz; finanční hospodaření; Centrální banka; monetární politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2015
Datum podání práce: 19. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: