Běžný účet platební bilance a jeho udržitelnost na příkladu vybraných zemí

Název práce: Běžný účet platební bilance a jeho udržitelnost na příkladu vybraných zemí
Autor(ka) práce: Joppa, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jiří
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou udržitelnosti běžného účtu platební bilance ve třech vybraných tranzitivních ekonomikách, jenž zhruba před čtvrtstoletím prošly transformací ekonomik. Zvolenými ekonomikami jsou Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se práce věnuje platební bilanci s důrazem na běžný účet. Na tuto část navazuje definování udržitelnosti běžného účtu a faktorů, které na ní mají vliv. Třetí stěžejní částí a zároveň cílem práce je hodnocení současné udržitelnosti běžného účtu vybraných zemí s důrazem na poslední dekádu. Ta byla spojena s důležitými událostmi zahrnující vstup zemí do Evropské unie a globální finanční a ekonomickou krizí. K hodnocení běžného účtu se využívají hlavní ukazatele udržitelnosti doplněné o další makroekonomické veličiny země. Z výsledků práce vyplývá, že po vysokých deficitech běžných účtů v předkrizovém období, v současnosti země začínají dosahovat přebytků na běžných účtech. To přispívá k jejich udržitelnosti.
Klíčová slova: udržitelnost; deficit běžného účtu; tranzitivní ekonomika; zahraniční dluh
Název práce: Current account sustainability
Autor(ka) práce: Joppa, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jiří
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of current account sustainability in three selected transition economies that have undergone ana economic transformation about a quarter century ago. Selected economies are Bulgaria, Romania and Croatia. The thesis is divided into three parts. In the first part, the thesis deals with balance of payments, especially on current account. Follows defining of current accoount sustainability and factors that have impact on this. The third key part and at the same time the aim of thesis is assessing of current account sustainability of selected countries with emphasis on the last decade. This period has been associated with important events such as the entry into the European Union and global and financial crisis. For assessment of current account are used main indicators of sustainability supplemented with other macroeconomic indicators and economic countries´ characteristic. As emerged from the result of the thesis, after large current account deficits in the pre-crisis period, in the present the countries run current account surpluses. It contributes to their sustainability.
Klíčová slova: external debt; current account deficit; transition economy; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57256/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: