Výhody a nevýhody společné měny eura v současné krizi (na příkladu Slovenska)

Název práce: Výhody a nevýhody spoločnej meny euro v súčasnej kríze (na príklade Slovenska)
Autor(ka) práce: Pohorelcová, Mária
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je zhodnotiť vplyv zavedenia spoločnej meny euro na slovenskú ekonomiku v čase globálnej hospodárskej krízy. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola predstavuje krátky historický vývoj eura a procesov integrácie na území Európy, ktoré viedli k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie. Druhá kapitola približuje administratívne a technicky náročný proces príprav na zavedenie novej meny. Tiež je v tejto časti vyhodnotený vývoj plnenia nominálnych a fiškálnych konvergenčných kritérií podmieňujúcich členstvo v eurozóne. Tretia kapitola obsahuje analýzu vybraných výhod a nevýhod eura. Porovnáva prognózy Národnej banky Slovenska sa skutočným vývojom slovenského hospodárstva v kontexte prebiehajúcej krízy.
Klíčová slova: Euro; hospodárska kríza; vplyv eura na Slovensko
Název práce: Výhody a nevýhody společné měny eura v současné krizi (na příkladu Slovenska)
Autor(ka) práce: Pohorelcová, Mária
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit dopady zavedení společné měny euro na slovenskou ekonomiku v době globální hospodářské krize. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola představuje krátký historický vývoj eura a procesů integrace na území Evropy, které vedly k vytvoření hospodářské a měnové unie. Druhá kapitola přibliţuje technicky a administrativně náročný proces příprav na zavedení nové měny. Také je v této části vyhodnocen vývoj plnění nominálních a fiskálních konvergenčních kritérií podmiňujících členství v eurozóně. Třetí kapitola obsahuje rozbor vybraných výhod a nevýhod eura. Porovnává prognózy Národní banky Slovenska se skutečným vývojem slovenské ekonomiky v kontextu probíhající krize.
Klíčová slova: Euro; hospodářská krize; vlyv eura na Slovensko
Název práce: Advantages and disadvantages of common currency euro in the current crisis ( on the example of Slovak Republic)
Autor(ka) práce: Pohorelcová, Mária
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to assess the impact of the introduction of the euro on the Slovak economy during the global economic crisis. The work is divided into three chapters. The first chapter presents short historical development of the euro and the process of integration within the European area, leading to the creation of economic and monetary union. The second chapter presents a technically and administratively demanding process of preparing for the new currency. The progress in the implementation of fiscal and nominal convergence criteria conditioning the membership in the euro area is also evaluated. The third chapter provides an analysis of selected advantages and disadvantages of euro. Compares the forecasts of the National Bank of Slovakia with the actual development of the Slovak economy in the context of the ongoing crisis.
Klíčová slova: Euro; economic crisis; influence of euro on slovakia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: