Účetní a daňové podvody: komparativní analýza české a americké legislativy a praxe

Název práce: Účetní a daňové podvody: komparativní analýza české a americké legislativy a praxe
Autor(ka) práce: Holub, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce s názvem Účetní a daňové podvody: komparativní analýza české a americké legislativy a praxe analyzuje problematiku účetních a daňových podvodů v České republice; s přidanými komparativními aspekty ze Spojených států amerických. Cílem práce členěné do šesti kapitol je tedy komplexně analyzovat účetní a daňové podvody z účetního, policejního i právního hlediska a pokusit se o samostatný návrh řešení, jak proti této komplexní hospodářské kriminalitě lépe bojovat. Interdisciplinární práce leží na pomezí několika oborů: ekonomiky, daní a účetnictví, práva, kriminalistiky a kriminologie. Práce kombinuje teoretický základ a praktickou část, v níž jsou rozebrány konkrétní případové studie. V návaznosti na praktický výzkum a komparaci s USA práce nabízí také samostatná původní řešení, jak boj se složitou daňovou a účetní kriminalitou posílit, a to zejména náměty možných řešení pro policejní praxi. Jedním z nejsilnějších styčných bodů obou zcela odlišných systémů v České republice a USA je stěžejní role znalců. Původním přínosem této práce je tedy deset originálních návrhů, a to s ohledem na oblast legislativní, informační, personální, institucionální i praktickou. Patří mezi ně např. vytvoření speciálního policejního útvaru pro účetní a auditové podvody, zavedení institutu tzv. daňového a účetního whistleblowera, zpřísnění trestání zkreslování účetnictví, zavedení povinnosti účetnictví vést či zálohovat elektronicky, povinný jednotný daňový software a povinné vedení účetních evidencí a daňových evidencí, zlepšení spolupráce policie s finančními úřady vytvořením koordinační jednotky, zlepšení ekonomického, daňového a účetního vzdělávání policistů, spolupráce s akademickou sférou a stáže studentů ekonomie u hospodářské policie a čerpání zkušeností ze zahraničí. Nejobecnější poznatek této práce spočívá v tom, že pro účinný boj se sofistikovanou hospodářskou kriminalitou tzv. bílých límečků je mezi orgány činnými v trestním řízení, justicí, finančními úřady a akademickou sférou potřeba soustavná, odborná a dlouhodobá spolupráce, sdílení informací a know-how, kritická reflexe aktuálních trendů a problémů z praxe.
Klíčová slova: daně; účetnictví; komparativní aspekty; hospodářská kriminalita; policejní praxe; daňové podvody; účetní podvody
Název práce: Accounting and Tax Frauds from Comparative Perspective of Czech and American Law and Practice
Autor(ka) práce: Holub, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis entitled Accounting and Tax Frauds from Comparative Perspective of Czech and American Law and Practice analyses accounting frauds and tax frauds in the Czech Republic with added comparative aspects from the US. The purpose of the thesis divided to 6 chapters is to provide a complex and comprehensive analysis from the perspective of accounting, legal and justice system and police investigation and to propose original policy solutions how to improve combating this sophisticated economic criminal activities. This thesis is grounded in an interdisciplinary context and applies economics, taxes, accounting, law, criminology and forensic science. It also combines theoretical background with practical case study analysis. Stemming from the case study analysis and the comparative perspectives from the US, this thesis proposes practical solutions proposals for the police work. One of the common features of both Czech and the US system is the essential role of experts. The added value of this thesis includes 10 different proposals in the legislative, institutional, informational and practical police area, such as establishing special police unit tasked with accounting and audit frauds, protection of whistleblowers, more severe punishments, uniform tax software and electronic evidence, better coordination between police and the tax authorities, improving the education of policemen in the economic, tax and accounting area, cooperation with academia and police internships of economics students and also enhanced international cooperation. One cross-cutting finding is the absolute necessity of close and long-term cooperation and coordination between police, judiciary, tax authorities and academia, sharing knowledge, information and know-how and critically analysing recent trends and practical issues. That is the only way how to effectively improve the fight against this complex white-collar crime.
Klíčová slova: accounting; comparative perspective; economic white-collar crime; police investigation; tax fraud; tax; accounting fraud

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: