Teorie redistribuce a její aplikace

Název práce: Teorie redistribuce a její aplikace
Autor(ka) práce: Mihalčinová, Hana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Valenčík, Radim; Peško, Štefan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teorie redistribučních systémů je praktickým rozšířením teorie her, která se zabývá redistribucí uvnitř sociálního systému, kde jsou více než dva hráči s různými výkonnostmi a možností tvorby koalic. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou popsány teoretické poznatky z teorie her. Druhá kapitola se zabývá teorií redistribučních systémů. Pomocí elementárního redistribučního systému a jeho zobecnění je popsáno skupinové chování při dělení výplaty získané společným výkonem. Je zde představeno rozšíření redistribučního systému na složený redistribuční systém s fraktální strukturou. Dále je ověřena teorie diskriminační a společně přijatelné rovnováhy na elementárním redistribučním systému a také pomocí teorie užitku. Ve třetí kapitole je popsáno využití teoretických poznatků na alokaci prostředků na financování fakulty vysoké školy. Byl použit přístup teorie her, kdy se pomocí tvorby koalic redukovala hra na nekooperativní hru dvou hráčů. Také byla použita teorie redistribučních systémů, kdy byla využita redukce na nekooperativní hru dvou hráčů. Tato redukovaná nekooperativní hra dvou hráčů byla převedena na kooperativní hru více než dvou hráčů pomocí změny pravidel hry a umožněním tvorby koalic. Oba tyto přístupy jsou v praktické části porovnány na konkrétních datech s aktuálním stavem.
Klíčová slova: teorie redistribučních systémů; složený redistribuční systém; diskriminační rovnováha; společně přijatelná rovnováha; teorie her
Název práce: The theory of redistribution and its application
Autor(ka) práce: Mihalčinová, Hana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Valenčík, Radim; Peško, Štefan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theory of redistribution systems is a practical extension of a game theory, which deals with a redistribution within a social system of more than two players with di?erent performances and ability to create coalitions. This thesis is divided into three chapters. The ?rst chapter describes the known knowledge of a game theory. The second chapter deals with the theory of redistribution systems. Using an elementary redistribution system and its generalization group behaviour when dividing a payment, achieved by a collective performance, is described. This part introduces the extension of the redistribution system to a compound redistribution system with a fractal structure. Furthermore the theory of discriminatory equilibrium and the theory of commonly acceptable equilibrium are veri?ed using the elementary redistribution system and utility theory. The third chapter deals with an application to the allocation of funds among faculty departments. A game theory approach was used to reduce the game to a non-cooperative game of two players by using the forming of coalitions. Also the theory of redistribution systems was applied when a reduction was used to create a non-cooperative two-player game. This reduced non-cooperative game between two players was converted to a cooperative play of more than two players by changing the rules of the game and allowing a formation of coalitions. In the practical part both of these approaches are compared with real data and a current state.
Klíčová slova: theory of redistribution systems; game theory; compound redistribution; discriminatory equilibrium; commonly acceptable equilibrium

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 12. 10. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47812/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: