Ekonomická analýza mysliveckého práva

Název práce: Ekonomická analýza mysliveckého práva
Autor(ka) práce: Hlaváček, Radim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce řeší vázanost práva myslivosti na vlastnictví honebních pozemků v České republice. Cílem práce je rozdělení a popis honiteb na dva druhy podle vlastnictví honebních pozemků a následná ekonomická analýza výnosů a výdajů plynoucích z výkonu práva myslivosti v těchto honitbách. Dále je zkoumáno, jaký dopad má snížení minimální výměry potřebné pro vytvoření honitby na ekonomiku honiteb a zda by toto snížení vedlo k větší provázanosti práva myslivosti s vlastnictvím honebních pozemků. Provedený výzkum potvrdil existenci dvou druhů honiteb, které se liší jak z pohledu vlastnictví honebních pozemků, tak i výnosy a výdaji plynoucími z výkonu práva myslivosti. Rovněž ukázal, že by snížení minimální výměry honiteb zvýšilo svázanost práva myslivosti s vlastnictvím honebních pozemků. Ekonomický dopad snížení minimální výměry honiteb se nepodařilo jednoznačně určit.
Klíčová slova: Vlastnická práva; Externality; Honební pozemek; Honitba; Právo myslivosti
Název práce: Economic analysis of the hunting right
Autor(ka) práce: Hlaváček, Radim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the compulsory connection of the rights to hunt with the ownership of the hunting lands. The aim of this work is to divide and describe two kinds of hunting grounds according to the types of ownership of the hunting lands. There is also an economic analysis of revenues and expenses regarding hunting rights in these hunting grounds. It further analyses the impact of diminishing of the minimum area of the hunting grounds on the economy of hunting. It also tries to find out whether the diminishing would lead to hunting rights more interwoven with the ownership of the hunting lands. The conducted research confirmed the existence of two types of hunting grounds that differ by the kind of ownership and also revenues and expenses regarding hunting rights in these hunting lands. It was further found out that the diminishing of the minimum area of the hunting grounds would increase the bindingness of the hunting rights with the ownership of the hunting lands. The economic impact of the diminishing of the minimum area of the hunting ground couldn't be unequivocally determined.
Klíčová slova: Externalities; Hunting land; Hunting grounds; Property rights; Hunting right

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2015
Datum podání práce: 28. 8. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52784/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: