Komparácia Banskej Štiavnice s českým mestom pre zvýšenie príjmov do rozpočtu a potenciálu mesta

Název práce: Komparácia Banskej Štiavnice s českým mestom pre zvýšenie príjmov do rozpočtu a potenciálu mesta
Autor(ka) práce: Piková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Novák, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním mesta Banská Štiavnica s českým mestom, konkrétne Českým Krumlovom. Cieľom práce je na základe ich vzájomného porovnania zistiť nedostatky Banskej Štiavnice v oblasti cestovného ruchu a navrhnúť možnosti pre zlepšenie využitia potenciálu, ktorý mesto ponúka, pretože s tým sa priamo viaže aj zvýšenie príjmov do mestského rozpočtu. Práca v prvej časti kladie dôraz na organizáciu UNESCO, prostredníctvom ktorej je vymedzená jedinečná univerzálna a kultúrno-historická hodnota oboch skúmaných miest. V druhej časti sú pomocou využitia metódy komparácie a SWOT analýzy zisťované príležitosti, na základe ktorých je v práci rozpracovaný projekt nočných prehliadok mesta Banská Štiavnica.
Klíčová slova: SWOT analýza; UNESCO; zvýšenie potenciálu mesta; komparácia
Název práce: Comparison of Banská Štiavnica with the Czech town to increase revenue and potential benefits of the Slovak town
Autor(ka) práce: Piková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Novák, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the Slovak town Banská Štiavnica in comparison with the Czech town Český Krumlov. The main objective of this thesis is to find deficiencies of Banská Štiavnica within tourist industry and to propound opportunities for increasing revenue and potential benefits based on the comparison of both towns. The thesis in its first part emphasizes the importance of UNESCO in both analyzed towns, through which the outstanding, universal and cultural-historical value is determined. The second part of this thesis deals with comparison methods and through SWOT analysis the opportunities are defined. On the basis of the defined opportunities there is elaborated project of guided night sightseeing tour in Banská Štiavnica.
Klíčová slova: increasing potential benefits; comparison; UNESCO; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 3. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53106/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: