Ekonomická integrace v Evropě a její vliv na mezinárodní obchod

Název práce: Ekonomická integrace v Evropě a její vliv na mezinárodní obchod
Autor(ka) práce: Tománek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dlouhá, Zuzana
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská se zaměřuje na ekonomickou integraci v Evropě. V první části se zaměřuje na problematiku stádií ekonomické integrace. Druhá část je věnována Evropské Monetární Unii, jejím výhodám a nevýhodám. Další část se zaměřuje na historii a vývoj EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. V poslední části používáme gravitační model mezinárodního obchodu k analýze vlivu zmíněných integrovaných celků. Panelová data obsahují 27 776 pozorování v letech 1993 až 2015. Naše výsledky jsou v souladu s ostatními řešiteli, kteří se zabývali stejnou problematikou. Ale některé rozdíly se přece jen vyskytly. Preferenční skupiny zvyšují bilaterální obchod, avšak s výjimkou EMU, kde je hodnota koeficientu záporná. Později jsou porovnávány vypočítané výsledky potenciálních a reálných exportů České Republiky do sousedních zemí.
Klíčová slova: Ekonomická integrace; Export; Gravitační model
Název práce: The effect of european economic integration on international trade
Autor(ka) práce: Tománek, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dlouhá, Zuzana
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to economic integration of Europe. In the first part, it focuses on issues of stages of economic integration. The second part is dedicated to Europen Monetary union, its advantages and disadvantages. The next part is dealing with history and development of EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. In final part, we use gravity model of international trade to analyze influence of each mentioned integrated group. Panel dataset consists of 27 776 observations of 23 years (1993-2015). Our results are consistent with other researchers, that are dealing with this issues. But some differences have been found. Preferential trading areas increases international trade, but the EMU coefficient is negative. Later on, we compare calculated potential exports of the czech republic to real exports to neighboring countries.
Klíčová slova: Economic integration; Exports; Gravity model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 8. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56682/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: