Dělnická strana sociální spravedlnosti

Název práce: Dělnická strana sociální spravedlnosti
Autor(ka) práce: Háka, Antonín
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Rataj, Jan; Mareš, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dělnická strana sociální spravedlnosti je nejvýznamnější krajně pravicovou stranou v České republice. Tato práce se zabývá analýzou jejího ideově politického zakotvení s důrazem na pojetí národa a postoj k politickému systému a charakteristikou jejího vývoje. První dvě kapitoly jsou věnovány především analýze vývoje předchůdkyně: Dělnické strany, která ve třetí fázi své existence převzala německý národní socialismus od Národně demokratické strany Německa. V rámci převzetí této ideově politické koncepce přešla na pozice bílého evropanství, které je novodobým árijstvím. Druhé dvě kapitoly obsahují analýzu ideově politických postulátů Dělnické strany sociální spravedlnosti, která pokračuje ve spolupráci s Národně demokratickou stranou Německa a v přebírání jejích postojů a strategií. Základem identity je pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti bílé evropanství, které je společné všem původním evropským národům. Neslučitelnost některých jejích postojů a návrhů s hodnotami zastupitelské demokracie z ní dělá antisystémovou stranu.
Klíčová slova: národní socialismus; krajní pravice; Dělnická strana sociální spravedlnosti; Dělnická strana; bílé evropanství; antisystémovost
Název práce: Worker's Party of Social Justice
Autor(ka) práce: Háka, Antonín
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Rataj, Jan; Mareš, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Worker´s Party of Social Justice is the most significant far right party in the Czech Republic. This work deals with its ideological basis while emphasis is placed on the conception of nation and the attitude towards the political systém and a charakterization of its development too. The first two chapters focus on the analysis of the predecessor: the Worker's Party which in its third phase adopted the German national socialism from the National Democratic Party of Germany. Within the new approach it adopted the notion of white Europeanism which is a contemporaty Aryan rase. The second two chapters contain the analyses of ideological postulates of the Worker's Party of Social Justice which continues to co-operate with the National Democratic Party of Gemany and to adopt its attitudes and strategy. The basis of identity of the Worker's Party of Social Justice is white Europeanism which is common for all native European nations. Incompatibility of some of its attitudes with the values of representative democracy makes it an anti-system party.
Klíčová slova: anti-system attitude; national socialism; extreme right; Worker's Party of Social Justice; Worker's Party; white Europeanism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 8. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: