Empirická verifikace krátkodobé agregátní nabídky podle Lucasova modelu a nové keynesovské ekonomie

Název práce: Empirická verifikace krátkodobé agregátní nabídky podle Lucasova modelu a nové keynesovské ekonomie
Autor(ka) práce: Marošová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je empiricky ověřit prostřednictvím dynamického modelu panelových dat za období 1970 - 2014, zda v teorii rostoucí krátkodobé agregátní nabídky převažuje hypotéza nových klasiků či nových keynesovců. Zkoumaný data set obsahuje časové údaje pro 38 zemí. Protože výsledky naznačují, že vztah mezi reálným domácím produktem a inflací je negativně ovlivněn úrovní míry inflace, a nikoli její variabilitou, docházím k závěru, že zde existuje podpora teorie nových keynesovců oproti Lucasovu modelu. V práci se zaměřuji na testování specifických předpokladů panelových dat, a zkoumám proto stacionaritu proměnných, vliv individuálních a náhodných efektů, platnost homogenity směrnicových koeficientů, ale především se zabývám předpokladem závislosti náhodných složek mezi průřezovými jednotkami. Na základě této analýzy pak volím pokročilé techniky odhadů dynamických modelů panelových dat. Prezentuji výsledky těchto metod pro odhady lineární i nelineární specifikace modelu. Vyplývá z nich, že volba vhodné techniky, která odpovídá testovaným předpokladům, má významný vliv na závěry analýzy. Pro ověření robustnosti výsledků zahrnuji změny reálných cen ropy, která je zde proxy proměnnou pro nákladové šoky do ekonomiky.
Klíčová slova: krátkodobá agregátní nabídka; Lucasův model; nová keynesovská ekonomie; hospodářské cykly; dynamické modely panelových dat; racionální očekávání; průřezová závislost náhodných složek
Název práce: Empirical verification of short-run aggregate supply based on Lucas model and new Keynesian theory
Autor(ka) práce: Marošová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master thesis is to empirically analyze if there is a support for new classics or new Keynesians as a dominant theory of short-run aggregate supply curve. The analysis is based on dynamic panel data model for 38 countries and period between 1970 and 2014. Because the results show some evidence on negative significance of level of inflation in contrast with its variability, I conclude that there is support for the new Keynesian theory. I focus on examination of the panel data assumptions such as the stationarity of explanatory variables, existence of the individual or random effects, validity of homogeneity of slope coefficients and mainly the cross-sectional dependence of error terms. After testing for these assumptions, I choose the most suitable method of estimation for dynamic panel data models. I use these methods for analyzing both linear and non-linear specification of the given model. As a result, we can see that the selection of right estimation method plays a great role in final outcomes. I also check model robustness by including changes of real oil price as a proxy variable for the supply shock in the economy.
Klíčová slova: rational expectations; short-run aggregate supply; Lucas model; new keynesian economics; business cycles; dynamic panel data model; cross-sectional dependence of error terms

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2015
Datum podání práce: 4. 1. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54229/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: