Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost

Autor práce: Škrobák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Osoba oponující práci: Klazar, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce "Výdaje na zdravotnictví- trendy a současnost" se zaměřuje na tři dílčí oblasti výdajů na zdravotnictví členských zemí EU a USA. První z nich, financování výdajů na zdravotnictví, je věnována první kapitola, která shrnuje vývoj financování výdajů na zdravotnictví od počátků moderních systémů zdravotnictví až do roku 2014. Druhá část práce je postavena na testování statistických hypotéz o shodě podílu výdajů na zdravotnictví na HDP v letech 2000 a 2014 a o shodě podílu financování výdajů na zdravotnictví veřejnými zdroji v letech 2000 a 2014. Třetí kapitola se zaobírá demografickými faktory, jež ovlivňují výdaje na zdravotnictví, a metodou testování statistických hypotéz usuzuje o shodě struktury výdajů na zdravotnictví v letech 2004 a 2013.
Klíčová slova: financování výdajů na zdravotnictví; výdaje na zdravotnictví; vliv demografických faktorů na výdaje na zdravotnictví; párový t-test o shodě dvou průměrů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost
Překlad názvu: Health care expenditures- future prospects and current situation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis "Health care expenditures- future prospects and current situation" is focused on three areas linked to health care expenditures in EU and USA. First area, health expenditures financing, is analyzed in first chapter of the thesis. In the chapter, the development of modern health systems from its beginnings to 2014 is described. Second chapter is based on statistical hypothesis testing- paired two-sample t-tests. Firstly, share of health expenditures on GDP in 2000 and 2014 is tested. Secondly, share of public financing on health expenditures in 2000 and 2014 in tested. Third chapter explores influence of demography factors on health care expenditures and tests structure of health care expenditures in 2004 and 2013.
Klíčová slova: health care expenditures financing; health care expenditures; influence of demographic trends on health care expenditures; paired two-sample t-test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2015
Datum podání práce: 20. 8. 2016
Datum obhajoby: 15.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58245_xskrm00.pdf [1,45 MB]
Oponentura49259_klazar.pdf [676,11 kB]
Hodnocení vedoucího58245_izak.pdf [165,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58245/podrobnosti