Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost

Název práce: Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost
Autor(ka) práce: Škrobák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Výdaje na zdravotnictví- trendy a současnost" se zaměřuje na tři dílčí oblasti výdajů na zdravotnictví členských zemí EU a USA. První z nich, financování výdajů na zdravotnictví, je věnována první kapitola, která shrnuje vývoj financování výdajů na zdravotnictví od počátků moderních systémů zdravotnictví až do roku 2014. Druhá část práce je postavena na testování statistických hypotéz o shodě podílu výdajů na zdravotnictví na HDP v letech 2000 a 2014 a o shodě podílu financování výdajů na zdravotnictví veřejnými zdroji v letech 2000 a 2014. Třetí kapitola se zaobírá demografickými faktory, jež ovlivňují výdaje na zdravotnictví, a metodou testování statistických hypotéz usuzuje o shodě struktury výdajů na zdravotnictví v letech 2004 a 2013.
Klíčová slova: financování výdajů na zdravotnictví; výdaje na zdravotnictví; vliv demografických faktorů na výdaje na zdravotnictví; párový t-test o shodě dvou průměrů
Název práce: Health care expenditures- future prospects and current situation
Autor(ka) práce: Škrobák, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Izák, Vratislav
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis "Health care expenditures- future prospects and current situation" is focused on three areas linked to health care expenditures in EU and USA. First area, health expenditures financing, is analyzed in first chapter of the thesis. In the chapter, the development of modern health systems from its beginnings to 2014 is described. Second chapter is based on statistical hypothesis testing- paired two-sample t-tests. Firstly, share of health expenditures on GDP in 2000 and 2014 is tested. Secondly, share of public financing on health expenditures in 2000 and 2014 in tested. Third chapter explores influence of demography factors on health care expenditures and tests structure of health care expenditures in 2004 and 2013.
Klíčová slova: health care expenditures financing; health care expenditures; influence of demographic trends on health care expenditures; paired two-sample t-test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2015
Datum podání práce: 20. 8. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: