Developing career paths with emphasis on technical professionals of the selected company

Název práce: Developing career paths with emphasis on technical professionals of the selected company
Autor(ka) práce: Málková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of the thesis is to explain and advocate the topic of career paths and construct career paths for technical professionals of the selected company. The thesis then has several secondary objectives.This thesis is divided into two parts. The first part provides a theoretical framework for career paths in terms of getting into the topic of career paths and explaining the purpose, and furthermore, provides a guide for career path framework construction. The second, practical part focuses on the selected technological company that wishes to remain anonymous. Based on the theory and partially extracted from the interviews with the company experts, the career paths framework for technical professionals is constructed. To ensure that the framework is valuable for the company, feedback for the proposed framework is gathered and implemented in the thesis.
Klíčová slova: Technical Professionals; Career Paths Framework; Career Roadmap; Human Resources management; Talent Management; Developing career paths; Career paths
Název práce: Developing career paths with emphasis on technical professionals of the selected company
Autor(ka) práce: Málková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je vysvětlit a obhájit problematiku karierních cest a vytvořit rámec pro karierní cesty technických profesionálů vybrané firmy. Práce má další dílčí cíle. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na teorii karierních cest, vysvětluje jejich účel a formuje strukturu pro vytvoření rámce karierních cest. Druhá, praktická část, se zaměřuje na vybranou firmu, která zůstává pro tuto práci anonymní. Na základě teoretické části a rozhovoru s experty dané firmy je vytvořen rámec pro karierní cesty technických profesionálů. Pro zaručení praktičnosti a užitečnosti práce je získána zpětná vazba na vytvořený rámec, která je následně implementována do navrženého rámce.
Klíčová slova: Řízení talentů,; Techničtí profesionálové; Karierní mapa; Karierní cesty; Vytváření karierních cest; Management lidských zdrojů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 26. 8. 2016
Datum obhajoby: 14. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: