Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni

Název práce: Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni
Autor(ka) práce: Kalousek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Prudká, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zmapovat pobytové sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji a zhodnotit jejich dostupnost. Pozornost je věnována domovům pro seniory, které nabízejí komplexní sociální služby pro seniory. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska péče o seniory v rámci sociálního zabezpečení. Dále je zmapováno financování českých domovů pro seniory a porovnáno s vybranými formami financování sociální péče ve Švýcarsku, Německu a Rakousku. V praktické části je analyzována dostupnost domovů pro seniory v Jihočeském kraji na úrovni okresů a obcí s rozšířenou působností. V případové studii je provedeno srovnání nákladů, kapacity lůžek a kvality péče nově vybudovaného Domova pro seniory v Bechyni nahrazující zrušený menší domov pro seniory ve stejném městě. Pomocí terénního výzkumu jsou vyhodnoceny dopady na klienty, kteří byli do nového domova v Bechyni přestěhováni ze zrušeného Domova pro seniory v Tučapech.
Klíčová slova: Financování; Sociální služby; Domov pro seniory; Kapacita služeb
Název práce: Social services and their availability in South Bohemian region, case study of home for elderly in Bechyně
Autor(ka) práce: Kalousek, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Prudká, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of this master thesis is to map social housing services for elderly citizens in South Bohemian Region and assess its affordability availability. It focuses on senior houses offering complex social services for senior citizens. In theoretical part are defined essential concepts and bases of care for senior citizens in social security framework. It continues with characterisation of homes for elderly' funding and compared with system of social care funding in Switzerland, Germany and Austria. In practical part is analyzed affordability availability of homes for elderly in South Bohemian Region on level of districts or municipalities with extended authority. In case study there is a comparative analysis of costs, bed capacity and quality of care in newly constructed Home for elderly in Bechyně and former Home for elderly which was closed and replaced. Effects on clients transferred from former home for elderly in Tučapy to new home for elderly in Bechyně are evaluated with data from field research.
Klíčová slova: Financing; Social services; Home for elderly; Capacity of services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2015
Datum podání práce: 21. 12. 2015
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: