Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cen

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cen
Autor práce:
Baluchová, Daniela
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Sato, Alexej; Baláž, Peter
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Transferové ceny (transfer pricing) zohrávajú dôležitú úlohu v rámci finančného riadenia TNC, pretože ovplyvňujú alokáciu výnosov a nákladov medzi jednotlivými afiliáciami umiestnenými v krajinách s rozdielnou mierou zdanenia, úrokovými sadzbami, politickým režimom a ekonomickým prostredím. V poslednej dobe sa transferové ceny spájajú predovšetkým s daňovými štruktúrami TNC vytvorenými za účelom minimalizácie či vyhýbaniu sa dani, čo vyvoláva viaceré konflikty záujmov s vládami (správcami dane) v jednotlivých krajinách ich pôsobenia. Vzhľadom k významnému zastúpeniu nadnárodných korporácií v ČR transferové ceny zjednané českými afiliáciami so zahraničnými spojenými osobami zásadne ovplyvňujú vykazovanie zisku týchto spoločností, ako aj štatistických údajov zahraničného obchodu ČR i ďalších položiek platobnej bilancie ČR. Hlavným cieľom dizertačnej práce je preskúmať a priniesť nové poznatky v oblasti nastavenia transferových cien a ich využitia v rámci daňového plánovania TNC v ČR. Tento cieľ je naplňovaný radou čiastkových cieľov, ktoré boli formulované v dvoch rovinách, z pohľadu TNC pôsobiacich v ČR a českej daňovej správy. S ohľadom na komplexnosť problematiky transferových cien sa predmetom skúmania stali výrobné afiliácie TNC pôsobiace v ČR. Z pohľadu TNC pôsobiacich v ČR bolo cieľom dizertačnej práce zmapovať teoretické a doterajšie empirické poznatky ohľadne tvorby transferových cien a preskúmať, akým spôsobom je možné využiť transferové ceny pri daňovej optimalizácii a konfrontovať uvedené zistenia v podmienkach ČR. Na základe výsledkov výskumu vyplynulo, že u výrobných TNC pôsobiacich v ČR sú transferové ceny stanovené najčastejšie prostredníctvom netrhových metód. Ako podkladová báza je najčastejšie použitá nákladová kalkulácia navýšená o ziskovú prirážku. Výskum ďalej poukázal, že najdôležitejšími faktormi pri nastavení transferových cien sú interné ekonomické podmienky a kurzové riziko. Reštrikcie ohľadne repatriácie zisku a daňová optimalizácia sú vnímané respondentmi ako dôležité faktory, ale nie najvýznamnejšie premenné zvažované v rámci cenotvorby. Ďalším prínosom tejto práce je identifikácia nesúladu medzi deklarovaným a skutočným rizikovým profilom skúmaných spoločností. Z pohľadu českej daňovej správy je cieľom dizertačnej práce zistiť, akým spôsobom reaguje český správca dane na aktuálne výzvy v oblasti transferových cien a zhodnotiť potenciálne riziká v prípade dokázania nesúladu transferových cien s princípom trhového odstupu. Na základe zistení v rámci výskumu je možné konštatovať, že v nadväznosti na medzinárodnú iniciatívu Akčný plán BEPS sa prístup českej daňovej správy k tejto oblasti zdanenia zintenzívnil. V prvom rade je možné registrovať zvýšený počet kontrol transferových cien, pričom u polovice respondentov dotazníkového šetrenia bola zahájená daňová kontrola v posledných dvoch rokoch, tj. v čase zahájenia Akčného plánu BEPS. Výsledky dotazníkového šetrenia potvrdili, že daňové kontroly boli vykonávané cielene u vybraných rizikových spoločností, akými sú spoločnosti uplatňujúce, daňové straty či príjemcovia investičných stimulov v podobe zľavy na dani. Výskum ďalej poukazuje na fakt, že sa pozornosť úradných osôb pri kontrole transferových cien upiera nielen na samotné ocenenie, ale aj zistenie overenia skutočností rozhodných pre posúdenie správnosti nastavenia cenotvorby. Ďalej bolo zistené, že potenciálne riziká v oblasti transferových cien vyplývajú jednak zo správno-právnej, ako i trestno-právnej zodpovednosti a dotýkajú sa nielen samotných korporácií, ale aj ich štatutárnych orgánov. Okrem toho, pri úvahách o transferovom oceňovaní by manažment spoločnosti mal brať do úvahy nielen potenciálne daňové riziká, ale aj iné povinnosti plynúce z obchodnoprávnych vzťahov. Jednou z nich je povinnosť jednať so starostlivosťou riadneho hospodára, v súlade s ktorou nesie každý štatutárny orgán zodpovednosť za preverenie súladu tvorby transferových cien s trhovým princípom. Inak hrozí, že nepodnikol potrebné kroky a opatrenia k predídeniu ujmy spoločnosti. V tomto kontexte je potrebné vidieť nielen slepé akceptovanie transferových cien diktovaných zo skupiny, ale aj situáciu, kedy manažment spoločnosti uprednostní menej výhodnú transakciu so spojenou osobou, napriek tomu, že je dostupná výhodnejšia obchodná príležitosť na trhu a spoločnosť takto prichádza o zisk.
Klíčová slova:
TNC; transferové ceny; medzinárodný finančný manažment; vyhýbanie sa dani; minimalizácia dane

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2011
Datum podání práce:
18. 7. 2016
Datum obhajoby:
19.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36793_xbald03.pdf [2,80 MB]
Oponentura:
49011_balp01.pdf [309,95 kB]
Oponentura:
49012_sato.pdf [336,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36793/podrobnosti