Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cen

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cen
Překlad názvu:
Analýza nástrojů finančního řízení transnacionálních korporací se zaměřením na problematiku převodních cen
Autor práce:
Baluchová, Daniela
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Sato, Alexej; Baláž, Peter
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Transferové ceny (transfer pricing) hrají důležitou roli v rámci finančního řízení TNC, protože ovlivňují alokaci výnosů a nákladů mezi jednotlivými afilace umístěnými v zemích s rozdílnou mírou zdanění, úrokovými sazbami, politickým režimem a ekonomickým prostředím. V poslední době se transferové ceny spojují především ve spojitosti s daňovými strukturami TNC vytvořenými za účelem minimalizace či vyhýbání se dani, což vyvolává konflikty zájmů s vládami (správci daně) v jednotlivých zemích jejich působení. Vzhledem k významnému zastoupení nadnárodních korporací v ČR transferové ceny sjednány českými afilacemi se zahraničními spojenými osobami zásadně ovlivňují vykazování zisku těchto společností, jakož i statistických údajů zahraničního obchodu ČR i dalších položek platební bilance ČR. Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat a přinést nové poznatky v oblasti nastavení transferových cen a jejich využití v rámci daňového plánování TNC v ČR. Tento cíl je naplňován řadou dílčích cílů, které byly formulovány ve dvou rovinách, a to z pohledu TNC působících v ČR a české daňové správy. S ohledem na komplexnost problematiky převodních cen se předmětem zkoumání staly výrobní afilace TNC v ČR. Z pohledu TNC v ČR bylo cílem disertační práce zmapovat teoretické a dosavadní empirické poznatky ohledně tvorby převodních cen a prozkoumat, jakým způsobem je možné využít transferové ceny při daňové optimalizaci a konfrontovat uvedené zjištění v podmínkách ČR. Na základě výsledků výzkumu vyplynulo, že u výrobních TNC působících v ČR jsou transferové ceny stanoveny nejčastěji prostřednictvím netržních metod. Jako podkladová báze je nejčastěji použita nákladová kalkulace navýšena o přirážku. Výzkum dále poukázal, že nejdůležitějšími faktory při nastavení převodních cen jsou interní ekonomické podmínky a kurzové riziko. Restrikce ohledně repatriace zisku a daňová optimalizace jsou vnímány respondenty jako důležité faktory, ale ne nejvýznamnější proměnné zvažovány v rámci cenotvorby. Dalším přínosem této práce je identifikace nesouladu mezi deklarovaným a skutečným rizikovým profilem zkoumaných společností. Z pohledu české daňové správy je cílem disertační práce zjistit, jakým způsobem reaguje český správce daně na aktuální výzvy v oblasti transferových cen a zhodnotit potenciální rizika v případě prokázání nesouladu transferových cen s principem tržního odstupu. Na základě zjištění v rámci výzkumu je možné konstatovat, že v návaznosti na mezinárodní iniciativu Akční plán BEPS se přístup české daňové správy k této oblasti zdanění zintenzivnil. V první řadě je možné registrovat zvýšený počet kontrol transferových cen, přičemž u poloviny respondentů dotazníkového šetření byla zahájena daňová kontrola v posledních dvou letech, tj. v době zahájení akčního plánu BEPS. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že daňové kontroly byly prováděny cíleně u vybraných rizikových společností, jakými jsou společnosti uplatňující, daňové ztráty či příjemci investičních pobídek v podobě slevy na dani. Výzkum dále poukazuje na fakt, že se pozornost úředních osob při kontrole transferových cen upírá nejen na samotné ocenění, ale i zjištění ověření skutečností rozhodných pro posouzení správnosti nastavení cenotvorby. Dále bylo zjištěno, že potenciální rizika v oblasti převodních cen vyplývají jednak ze administrativně-právní, jakož i trestně-právní odpovědnosti a dotýkají se nejen samotných korporací, ale i jejich statutárních orgánů. Kromě toho, při úvahách o převodních cenách by management společnosti měl brát v úvahu nejen potenciální daňová rizika, ale i jiné povinnosti plynoucí z obchodněprávních vztahů. Jednou z nich je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, podle níž nese každý statutární orgán odpovědnost za prověření souladu tvorby převodních cen s tržním principem. Jinak hrozí, že nepodnikl potřebné kroky a opatření k předejití újmy společnosti. V tomto kontextu je třeba vidět nejen slepé akceptování transferových cen diktovaných ze skupiny, ale i situaci, kdy management společnosti upřednostní méně výhodnou transakci se spojenou osobou, přesto, že je dostupná výhodnější obchodní příležitost na trhu a společnost takto přichází o zisk.
Klíčová slova:
vyhýbání se daním; TNC; daňové minimalizace; transferové ceny; mezinárodní finanční manažment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2011
Datum podání práce:
18. 7. 2016
Datum obhajoby:
19.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36793_xbald03.pdf [2,80 MB]
Oponentura:
49011_balp01.pdf [309,95 kB]
Oponentura:
49012_sato.pdf [336,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36793/podrobnosti