Analýza nástrojů finančního řízení transnacionálních korporací se zaměřením na problematiku převodních cen

Název práce: Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cen
Autor(ka) práce: Baluchová, Daniela
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Sato, Alexej; Baláž, Peter
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Transferové ceny (transfer pricing) zohrávajú dôležitú úlohu v rámci finančného riadenia TNC, pretože ovplyvňujú alokáciu výnosov a nákladov medzi jednotlivými afiliáciami umiestnenými v krajinách s rozdielnou mierou zdanenia, úrokovými sadzbami, politickým režimom a ekonomickým prostredím. V poslednej dobe sa transferové ceny spájajú predovšetkým s daňovými štruktúrami TNC vytvorenými za účelom minimalizácie či vyhýbaniu sa dani, čo vyvoláva viaceré konflikty záujmov s vládami (správcami dane) v jednotlivých krajinách ich pôsobenia. Vzhľadom k významnému zastúpeniu nadnárodných korporácií v ČR transferové ceny zjednané českými afiliáciami so zahraničnými spojenými osobami zásadne ovplyvňujú vykazovanie zisku týchto spoločností, ako aj štatistických údajov zahraničného obchodu ČR i ďalších položiek platobnej bilancie ČR. Hlavným cieľom dizertačnej práce je preskúmať a priniesť nové poznatky v oblasti nastavenia transferových cien a ich využitia v rámci daňového plánovania TNC v ČR. Tento cieľ je naplňovaný radou čiastkových cieľov, ktoré boli formulované v dvoch rovinách, z pohľadu TNC pôsobiacich v ČR a českej daňovej správy. S ohľadom na komplexnosť problematiky transferových cien sa predmetom skúmania stali výrobné afiliácie TNC pôsobiace v ČR. Z pohľadu TNC pôsobiacich v ČR bolo cieľom dizertačnej práce zmapovať teoretické a doterajšie empirické poznatky ohľadne tvorby transferových cien a preskúmať, akým spôsobom je možné využiť transferové ceny pri daňovej optimalizácii a konfrontovať uvedené zistenia v podmienkach ČR. Na základe výsledkov výskumu vyplynulo, že u výrobných TNC pôsobiacich v ČR sú transferové ceny stanovené najčastejšie prostredníctvom netrhových metód. Ako podkladová báza je najčastejšie použitá nákladová kalkulácia navýšená o ziskovú prirážku. Výskum ďalej poukázal, že najdôležitejšími faktormi pri nastavení transferových cien sú interné ekonomické podmienky a kurzové riziko. Reštrikcie ohľadne repatriácie zisku a daňová optimalizácia sú vnímané respondentmi ako dôležité faktory, ale nie najvýznamnejšie premenné zvažované v rámci cenotvorby. Ďalším prínosom tejto práce je identifikácia nesúladu medzi deklarovaným a skutočným rizikovým profilom skúmaných spoločností. Z pohľadu českej daňovej správy je cieľom dizertačnej práce zistiť, akým spôsobom reaguje český správca dane na aktuálne výzvy v oblasti transferových cien a zhodnotiť potenciálne riziká v prípade dokázania nesúladu transferových cien s princípom trhového odstupu. Na základe zistení v rámci výskumu je možné konštatovať, že v nadväznosti na medzinárodnú iniciatívu Akčný plán BEPS sa prístup českej daňovej správy k tejto oblasti zdanenia zintenzívnil. V prvom rade je možné registrovať zvýšený počet kontrol transferových cien, pričom u polovice respondentov dotazníkového šetrenia bola zahájená daňová kontrola v posledných dvoch rokoch, tj. v čase zahájenia Akčného plánu BEPS. Výsledky dotazníkového šetrenia potvrdili, že daňové kontroly boli vykonávané cielene u vybraných rizikových spoločností, akými sú spoločnosti uplatňujúce, daňové straty či príjemcovia investičných stimulov v podobe zľavy na dani. Výskum ďalej poukazuje na fakt, že sa pozornosť úradných osôb pri kontrole transferových cien upiera nielen na samotné ocenenie, ale aj zistenie overenia skutočností rozhodných pre posúdenie správnosti nastavenia cenotvorby. Ďalej bolo zistené, že potenciálne riziká v oblasti transferových cien vyplývajú jednak zo správno-právnej, ako i trestno-právnej zodpovednosti a dotýkajú sa nielen samotných korporácií, ale aj ich štatutárnych orgánov. Okrem toho, pri úvahách o transferovom oceňovaní by manažment spoločnosti mal brať do úvahy nielen potenciálne daňové riziká, ale aj iné povinnosti plynúce z obchodnoprávnych vzťahov. Jednou z nich je povinnosť jednať so starostlivosťou riadneho hospodára, v súlade s ktorou nesie každý štatutárny orgán zodpovednosť za preverenie súladu tvorby transferových cien s trhovým princípom. Inak hrozí, že nepodnikol potrebné kroky a opatrenia k predídeniu ujmy spoločnosti. V tomto kontexte je potrebné vidieť nielen slepé akceptovanie transferových cien diktovaných zo skupiny, ale aj situáciu, kedy manažment spoločnosti uprednostní menej výhodnú transakciu so spojenou osobou, napriek tomu, že je dostupná výhodnejšia obchodná príležitosť na trhu a spoločnosť takto prichádza o zisk.
Klíčová slova: TNC; transferové ceny; medzinárodný finančný manažment; vyhýbanie sa dani; minimalizácia dane
Název práce: Analýza nástrojů finančního řízení transnacionálních korporací se zaměřením na problematiku převodních cen
Autor(ka) práce: Baluchová, Daniela
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Sato, Alexej; Baláž, Peter
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Transferové ceny (transfer pricing) hrají důležitou roli v rámci finančního řízení TNC, protože ovlivňují alokaci výnosů a nákladů mezi jednotlivými afilace umístěnými v zemích s rozdílnou mírou zdanění, úrokovými sazbami, politickým režimem a ekonomickým prostředím. V poslední době se transferové ceny spojují především ve spojitosti s daňovými strukturami TNC vytvořenými za účelem minimalizace či vyhýbání se dani, což vyvolává konflikty zájmů s vládami (správci daně) v jednotlivých zemích jejich působení. Vzhledem k významnému zastoupení nadnárodních korporací v ČR transferové ceny sjednány českými afilacemi se zahraničními spojenými osobami zásadně ovlivňují vykazování zisku těchto společností, jakož i statistických údajů zahraničního obchodu ČR i dalších položek platební bilance ČR. Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat a přinést nové poznatky v oblasti nastavení transferových cen a jejich využití v rámci daňového plánování TNC v ČR. Tento cíl je naplňován řadou dílčích cílů, které byly formulovány ve dvou rovinách, a to z pohledu TNC působících v ČR a české daňové správy. S ohledem na komplexnost problematiky převodních cen se předmětem zkoumání staly výrobní afilace TNC v ČR. Z pohledu TNC v ČR bylo cílem disertační práce zmapovat teoretické a dosavadní empirické poznatky ohledně tvorby převodních cen a prozkoumat, jakým způsobem je možné využít transferové ceny při daňové optimalizaci a konfrontovat uvedené zjištění v podmínkách ČR. Na základě výsledků výzkumu vyplynulo, že u výrobních TNC působících v ČR jsou transferové ceny stanoveny nejčastěji prostřednictvím netržních metod. Jako podkladová báze je nejčastěji použita nákladová kalkulace navýšena o přirážku. Výzkum dále poukázal, že nejdůležitějšími faktory při nastavení převodních cen jsou interní ekonomické podmínky a kurzové riziko. Restrikce ohledně repatriace zisku a daňová optimalizace jsou vnímány respondenty jako důležité faktory, ale ne nejvýznamnější proměnné zvažovány v rámci cenotvorby. Dalším přínosem této práce je identifikace nesouladu mezi deklarovaným a skutečným rizikovým profilem zkoumaných společností. Z pohledu české daňové správy je cílem disertační práce zjistit, jakým způsobem reaguje český správce daně na aktuální výzvy v oblasti transferových cen a zhodnotit potenciální rizika v případě prokázání nesouladu transferových cen s principem tržního odstupu. Na základě zjištění v rámci výzkumu je možné konstatovat, že v návaznosti na mezinárodní iniciativu Akční plán BEPS se přístup české daňové správy k této oblasti zdanění zintenzivnil. V první řadě je možné registrovat zvýšený počet kontrol transferových cen, přičemž u poloviny respondentů dotazníkového šetření byla zahájena daňová kontrola v posledních dvou letech, tj. v době zahájení akčního plánu BEPS. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že daňové kontroly byly prováděny cíleně u vybraných rizikových společností, jakými jsou společnosti uplatňující, daňové ztráty či příjemci investičních pobídek v podobě slevy na dani. Výzkum dále poukazuje na fakt, že se pozornost úředních osob při kontrole transferových cen upírá nejen na samotné ocenění, ale i zjištění ověření skutečností rozhodných pro posouzení správnosti nastavení cenotvorby. Dále bylo zjištěno, že potenciální rizika v oblasti převodních cen vyplývají jednak ze administrativně-právní, jakož i trestně-právní odpovědnosti a dotýkají se nejen samotných korporací, ale i jejich statutárních orgánů. Kromě toho, při úvahách o převodních cenách by management společnosti měl brát v úvahu nejen potenciální daňová rizika, ale i jiné povinnosti plynoucí z obchodněprávních vztahů. Jednou z nich je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, podle níž nese každý statutární orgán odpovědnost za prověření souladu tvorby převodních cen s tržním principem. Jinak hrozí, že nepodnikl potřebné kroky a opatření k předejití újmy společnosti. V tomto kontextu je třeba vidět nejen slepé akceptování transferových cen diktovaných ze skupiny, ale i situaci, kdy management společnosti upřednostní méně výhodnou transakci se spojenou osobou, přesto, že je dostupná výhodnější obchodní příležitost na trhu a společnost takto přichází o zisk.
Klíčová slova: vyhýbání se daním; TNC; daňové minimalizace; transferové ceny; mezinárodní finanční manažment
Název práce: Analysis of specific instruments applied in the financial management of TNC with a focus on transfer pricing
Autor(ka) práce: Baluchová, Daniela
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Sato, Alexej; Baláž, Peter
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Transfer pricing plays a crucial role in the financial management of TNC as it significantly influences revenues and costs allocation among affiliates of TNC that are located in countries with different tax regimes, interest rates, political situation and economic environment. Recently, transfer pricing is scrutinized in respect of tax minimisation strategies adopted by TNC which raises various conflicts of interest with tax authorities in some countries of their presence. The main objective of the dissertation thesis is to provide a comprehensive empirical study on international transfer pricing in the Czech Republic from the perspectives of both taxpayer and the tax authority. With regard to the complexity of transfer pricing, manufacturing afiliates of TNC located in the Czech Republic were selected to be examined in more detail. The thesis is structured into five chapters. The first chapter defines theoretical framework based on which the analytical part of the thesis is elaborated. The strategies applied by TNC in setting transfer prices are strongly affected by the transfer pricing regulation and interpretative experience of the particular countries in which they operate. In this context, the Czech transfer pricing legislation as well as selected case law is analyzed in the second chapter. Given the complexity of the issue of transfer pricing, the third chapter deals with selected aspects that are considered critical when setting transfer prices. The fourth chapter presents key findings regarding transfer pricing strategies applied by TNC located in the Czech Republic to transfer pricing issues. The fifth chapter summarizes the approach of the Czech tax authorities to the transfer pricing audits and at the same time evaluates related risks borne for taxpayers in this respect. The thesis reveals that manufacturing afiliates of TNC located in the Czech Republic generally prefer non market (cost based) transfer pricing methods when setting transfer prices, whereby there are several factors influencing their decision making, out of which internal economic conditions and foreign exchange risk management are deemed the most important factors, while tax optimisation as well as restrictions on profit repatriation are considered relatively less important factors. The study further indicates certain inconsistency between declared functional and risk profiles and decision making competences. In this connection, it was found out that the Czech afiliates in which the foreign parent company is involved in transfer pricing set-up incur tax losses. In response to the increasing importance of transfer pricing and international initiative Action Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) it can be stated that the approach of the Czech tax authorities has become more intensified and sophisticated. The Czech tax authorities challenge declared and actual functional and risk profile of taxpayers as well as economic substance of realized intercompany transactions. Furthermore, number of transfer pricing audits has increased and become targeted on risky taxpayers such as companies granting investment incentives or incurring tax losses etc. As a result, additional tax assessment due to incorrect transfer pricing significantly increases over recent years.
Klíčová slova: transfer pricing; TNC; tax avoidance; tax minimisation; international financial management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2011
Datum podání práce: 18. 7. 2016
Datum obhajoby: 19. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36793/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: