Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel

Název práce: Devizové intervence jako nekonvenční nástroj měnové politiky ČNB: Srovnání se zkušenostmi Swiss National Bank a Bank of Israel
Autor(ka) práce: Poláková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá využitím devizových intervencí jako nekonvenčního nástroje měnové politiky v režimu cílování inflace. Primárně je práce zaměřena na měnovou politiku České národní banky a devizové intervence prováděné od listopadu 2013, dále se pak věnuje intervencím prováděným Švýcarskou a Izraelskou národní bankou. Hlavním cílem práce je analýza zkušeností těchto centrálních bank s využitím devizových intervencí, popis jejich hlavních důvodů a cílů a zejména pak dopadů intervencí na ekonomiky daných zemí se zaměřením na inflaci, HDP a nezaměstnanost. V poslední části je pak provedeno zhodnocení úspěšnosti a vzájemné porovnání těchto intervenčních režimů.
Klíčová slova: devizové intervence; apreciace; měnová politika; depreciace; cílování inflace
Název práce: Foreign-exchange interventions as an unconventional tool of monetary policy of the CNB: the Swiss National Bank and the Bank of Israel experience comparison
Autor(ka) práce: Poláková, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the use of foreign-exchange interventions as an unconventional tool of monetary policy in inflation targeting regime. It is primary focused on monetary policy of the Czech National Bank and foreign-exchange interventions that have been executed since November 2013. Further, it is devoted to interventions executed by the Swiss National Bank and the Bank of Israel. The main aim is to analyse the experience of previously mentioned central banks with foreign-exchange interventions, to describe main reasons and goals, and especially impacts of interventions on economies of related countries while focusing on inflation, GDP and unemployment. The last part provides the evaluation of referred intervention regimes and their comparison.
Klíčová slova: appreciation; monetary policy; inflation targeting; foreign-exchange interventions; depreciation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 23. 8. 2016
Datum obhajoby: 19. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: