Analýza vlivu hospodářské politiky uplatněné v rybolovu na ekonomický vývoj ve vybraných zemích v letech 1990 -- 2013

Název práce: Analýza vlivu hospodářské politiky uplatněné v rybolovu na ekonomický vývoj ve vybraných zemích v letech 1990 -- 2013
Autor(ka) práce: Hudecová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Prudká, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zkoumat vliv politiky rybolovu na udržitelný růst zdrojů rybích zásob a vývoj hospodářského produktu na příkladu tří ekonomik: Nový Zéland, Japonsko, Peru v období let 1990 až 2013. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, strategií a politik. V této části jsou vysvětleny základní modely řízení rybolovu, na základě vymezení vlastnických práv, udržitelného bohatství, nebo kultury. Praktická část je zaměřena na analýzu závislosti vývoje hospodářského růstu a dalších faktorů na politice rybolovu v období roků 1990 až 2013 v určených zemích. Práce analyzuje situaci rybolovu, včetně historického vývoje, aktuální situace a významu rybolovu v daných ekonomikách. Sledována je efektivnost různých politik a následně jsou komentována doporučení pro zlepšení situace rybolovu v budoucnu. Práce je vypracována za použití deskriptivní, komparativní a faktoriální analýzy a s použitím dat publikovaných statistickými úřady, ministerstvy vybraných krajin a mezinárodními organizacemi jako FAO, OSN a OECD.
Klíčová slova: Politika rybolovu; Přírodní obnovitelné zdroje; Udržitelný růst
Název práce: Fisheries policy: Analysis of Economics policy in Fisheries for Economic Development in selected countries
Autor(ka) práce: Hudecová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Prudká, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of thesis is to examine the impact of fisheries policy on sustainable growth of sources of fish stocks and the economic growth of three selected countries: New Zealand, Peru and Japan in time period since 1990 to 2013. The theoretical part defines basic concepts, strategies and policies. This section explains the right, wealth or culture based management models of fisheries. The practical part is focused on analysing influence of fisheries on economic growth and its indicators in the period of 1990 to 2013 for selected countries. This thesis analyses the situation of fisheries, including historical development, current situation and the importance of fishing in the selected economies. In this part the thesis presents investigation of the effectiveness of various policies and subsequently comments recommendations for improving the situation of fisheries in the future. The work is performed by using descriptive, comparative and factorial analysis and using data published by statistical offices, ministries of selected areas and international organizations such as FAO, UN and OECD.
Klíčová slova: Natural renewable resources; Sustainable growth; Fisheries policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: