Pojištění více životů a skupinové pojištění

Název práce: Pojištění více životů a skupinové pojištění
Autor(ka) práce: Broukalová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Diana
Oponenti práce: Zaderlíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl přiblížit čtenáři téma životního pojištění, především pojištění sjednávaného pro více osob. Její zaměření je spíše empirické, jelikož v sobě kombinuje použití hned několika pojistně-statistických metod prostřednictvím tří statistických softwarů a aplikace vytvořené v MS Excelu pomocí jazyka VBA. Prvním záměrem této práce je ukázat čtenáři rozmanitost pojištění více životů, a to zejména prostřednictvím aplikace, která byla pro účely této práce vytvořena. Smysl dané aplikace spočívá ve výpočtu výše netto pojistného za uživatelem zvolený typ pojištění. Jelikož do výpočtu výše pojistného za úrazová připojištění obvykle nevstupuje věk pojištěného, je jedním z cílů této práce posoudit, zda tento parametr skutečně nemá na cenu připojištění, žádný vliv. Za pomoci softwarů SPSS a RStudio je proto zkoumán vztah mezi věkem pojištěného a výší vyplaceného pojistného plnění z připojištění denního odškodného. Přítomnost závislosti těchto proměnných byla prokázána, jistě by tedy stálo za úvahu, aby pojistitel stanovoval odlišné ceny daného připojištění pro pojištěné různých věků. Dále bylo zkoumáno, zda sazba, která je používána pro výpočet pojistného za připojištění pro případ hospitalizace, odpovídá skutečnému krytí tohoto rizika. Zejména s ohledem na dosavadní průběh tohoto připojištění bylo vypočteno, že sazba by mohla být nižší než v současné době používaná. Kdyby tak pojistitel učinil, připojištění by bylo u skupinových smluv levnější než dnes, což by mohlo přilákat novou klientelu. Posledním v této diplomové práci stanoveným cílem je vytvoření prognózy vývoje výše pojistného plnění vyplaceného za úrazy kryté připojištěním denního odškodného. Výsledné hodnoty nasvědčují tomu, že u dané skupinové smlouvy bude zřejmě pojistné plnění odpovídající v budoucnu vzniklým pojistným událostem narůstat. Díky této analýze by měl tedy pojistitel dospět k závěru, že u dané smlouvy by bylo vhodné navýšit pojistné za krytí daného připojištění. Díky těmto praktickým úlohám si čtenář udělá představu nejen o problematice řešené v rámci pojištění více životů a skupinového pojištění osob, ale také se blíže seznámí s některými statistickými softwary, které jsou využívány k analýzám prováděným nejen v pojišťovnictví. Závěry této práce mohou být také přínosem pro pojistitele, který na jejich základě může upravit ceny pojistného analyzovaných připojištění.
Klíčová slova: pojištění více životů; prognóza časové řady; životní pojištění; regresní funkce; závislost kategoriálních proměnných; kalkulace pojistného; připojištění; skupinové pojištění osob
Název práce: Multiple life insurance and group insurance
Autor(ka) práce: Broukalová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bílková, Diana
Oponenti práce: Zaderlíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to familiarize the reader with the topic of life insurance, especially insurance taken out for more people. Its focus is empirical rather as combining the use of several actuarial and statistical methods through three statistical software and applications created in MS Excel using VBA. First, thesis is focused to multiple life insurance with intention to show reader the diversity of this interesting but rarely offered product in business world, especially through the application created for the purpose of this work. Sense of mentioned application lies in the fact it is able to calculate amount of the net premium for a user-selected type of insurance. Based on this outcome insurer can determine the net price corresponding to the chosen risk coverage (regardless of the amount of the costs associated with this type of insurance and required profitability). Age of insured person isn't usually part of calculation of premium for accident insurance. One of the aims of this study is to assess whether this parameter actually has or doesn't have any effect on the price of insurance. With help of SPSS and RStudio software relationship between age of insured person and amount of indemnification from daily compensation insurance has been researched. Based on the test of variable independence were detected dependencies of these variables where all of which used measure of association suggests a weak dependence amount of indemnification on the age of the insured. It surely worth insurer should consider different insurance rates for various ages of insured person. Following by examination whether the rate used to calculate premiums in case of hospitalization extra insurance corresponds to the actual risk coverage. It has been calculated the rate could be lower than currently used due to the loss experience of insurance for the past 9 years and the assumption of certain expenses and desired profit. It would be cheaper for insurance group contracts than it is today, when the insurer has done so. It could also attract new clientele. The last stated goal in this thesis is to create prognosis of the amount of indemnity paid for injuries covered by additional daily compensation insurance. Using the software EViews is analyzed this trend in the past 32 months first. Based on its outcome there is a future level forecast created for the next four years. These resulting values indicate the insurance indemnity for group contract will grow. Therefore, based on this analysis insurer should to conclude in the contract it would be appropriate to increase the premium of the insurance coverage. With these practical tasks the reader can get idea not only of problems solved in the scope of multiple life insurance and group insurance but also to become familiar with some statistical software used for analyzes carried out not only in the insurance industry. The conclusions of this thesis can also be beneficial for insurer who may adjust premium prices of analyzed insurances.
Klíčová slova: life insurance; multiple life insurance; time series prognosis; categorical variable dependency; insurance premium calculation; supplemental insurance; group insurance; regression function

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2014
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47892/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: