Kompetence manažera v neziskové organizaci

Název práce: Kompetence manažera v neziskové organizaci
Autor(ka) práce: Krajcrová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jak jsou jednotlivé manažerské kompetence důležité či potřebné pro samotné manažery neziskových organizací k výkonu jejich práce. První část práce se snaží objasnit pojmy management, manažer, kompetence manažera a některé souvislosti spojené s těmito pojmy. Druhá část práce je věnována anketnímu šetření, které bylo uskutečněno mezi manažery obecně prospěšných společností se sídlem v Jihočeském kraji. Cílem bylo tedy zjistit, jakou důležitost přikládají tito manažeři jednotlivým manažerským kompetencím pro výkon práce v neziskové organizaci. Výsledky šetření jsou následně porovnány s výsledky již realizovaného průzkumu, které jsou součástí publikace autorky A. Schneiderové.
Klíčová slova: manažer; management; kompetence manažera
Název práce: Competence of Manager in a Non-Profit Organization
Autor(ka) práce: Krajcrová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor´s thesis is to find out how important or necessary are the individual managerial competences for managers of non-profit organizations to perform their work. The first part of the thesis explains the following terms: management, manager, competence of the manager and some links related to these terms. The second part is devoted to a research poll, which was conducted among managers of public benefit corporations registered in South Bohemian Region. The goal was to find out how much importance the managers give to the individual managerial competencies at work for the non-profit organization. The results of the research are compared with the results of another research, which are a part of the publication by author A. Schneider.
Klíčová slova: management; manager; competence of the management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 6. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: