Analýza marketingové komunikace hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení na českém masmediálním trhu v letech 2010-2015

Název práce: Analýza marketingové komunikace hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení na českém masmediálním trhu v letech 2010-2015
Autor(ka) práce: Gunina, Daria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vztahů mezi masmediální komunikací bank a jejich postavením na českém trhu hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení v období mezi lety 2010 a 2015. V teoretické části práce je provedena literární rešerše a jsou shrnuty dosavadní poznatky o vývoji českého hypotečního trhu a českého masmediálního trhu ve zmíněném období. Ve druhé části je upřena pozornost k metodice výzkumu, konkrétně data-miningové metodě CRISP-DM. V této části jsou dále rozebrány použité nástroje deskriptivní statistiky a metody regresní, korelační a shlukové analýzy. Praktická část práce se zabývá zjištěním trendů masmediální komunikace hypotečních úvěrů, odhalení významných vlivů a rozpoznání vzájemných zákonitostí mezi masmediální komunikací poskytovatelů hypotečních úvěrů, jejich finanční silou a délkou působnosti na trhu. V závěru jsou výsledky analýzy shrnuty a jsou vznesena doporučení pro jejich využití v praxi.
Klíčová slova: úvěry na bydlení; reklama; banky; hypoteční úvěry; masmediální komunikace
Název práce: Analysis of the marketing communication of the mortgage loans on the Czech media market in the 2010–2015 period
Autor(ka) práce: Gunina, Daria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's thesis is primarily focused on the analysis of mass media communication on the market of mortgage loans in the period between 2010 and 2015. In the theoretical part research was done summarising existing knowledge about the development of the Czech mortgage market and mass media market in the mentioned period. In the second part focus is shifted to the methodology of the research, in particular to the data-mining method CRISP-DM. Described here are tools of descriptive statistics, that were used in the research, and also methods of regress, correlation and cluster analysis are explained. The empirical part of the thesis looks into the trends in mass media communication of mortgage loans, trying to expose relevant influences and identify reciprocal connections between mass media communication of the mortgage lenders, their financial strength and their duration of existence. In the conclusion the results of the analysis are summarised and recommendations are drawn for their implementation in practice.
Klíčová slova: mass media communication; banks; advertising; mortgage loans

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: