Design a inovace: Podmínky a kvality vzájemné spolupráce firem a designérů

Název práce: Design a inovace: Podmínky a kvality vzájemné spolupráce firem a designérů
Autor(ka) práce: Matějková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá designem jako součástí kreativní ekonomiky a věnuje se mu v kontextu firemních inovací. Cílem práce je analýza podmínek a kvalit vzájemné spolupráce firem a designérů v prostředí České republiky, identifikace překážek efektivní spolupráce a navržení opatření vedoucích k jejímu rozvoji. Nástrojem pro analýzu je výzkum v podobě dotazníkového šetření mezi účastníky programu Design pro konkurenceschopnost, jímž agentura CzechTrade v letech 2013 a 2014 podporovala projekty spolupráce firem a designérů. Podmínky a kvality spolupráce jsou u firem i designérů zkoumány v následujících aspektech: navázání spolupráce, cíle a výsledky spolupráce, průběh spolupráce a překážky efektivní spolupráce. Výzkum je doplněn případovou studií konkrétního projektu takové spolupráce, a to vývoje nové řady produktů firmy Mikov, s. r. o.
Klíčová slova: design; kreativní průmysly; kreativní ekonomika; inovace
Název práce: Design and innovations: Conditions and qualities of cooperation between companies and designers
Autor(ka) práce: Matějková, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with design as part of creative economy and design in the context of corporate innovations. The aim is to analyze the conditions and qualities of cooperations between companies and designers in the Czech Republic, to identify barriers to effective collaboration and to propose steps leading to development of cooperation between businesses and designers. Tool for the analysis is research in the form of a questionnaire survey among Design Competitiveness programme participants, which the agency CzechTrade implemented in 2013 and 2014 to support projects of cooperation between companies and designers. Conditions and qualities of cooperation is explored in the following aspects: establishment of cooperation, objectives and results of the collaboration, progress of the cooperation and obstacles to effective cooperation. The research is complemented by a case study of a specific project of such cooperation, the development of a new product line by the Mikov company.
Klíčová slova: creative economy; creative industries; design; innovations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2014
Datum podání práce: 27. 8. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: