Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity
Autor práce:
Melcher, Ota
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Baláž, Peter; Müller, Štěpán
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl analyzovat vývoj na trhu s ropou v předkrizové období, přičemž se primárně zaměřuje na posouzení role spekulací ve vývoji ceny komodity a její volatilitě. Nejprve popisuje prudký růst spekulační aktivity na termínových trzích spolu s výraznou dynamikou růstu cen komodity. Spekulační aktivita je přitom aproximována mírou expozice (rozsahem pozic) vybraných účastníků termínového trhu a následně kvantifikována pomoci tzv. Workingova T-indexu. Studie pak využívá úrovně expozice obchodníků a cen komodity k testování Grangerovy kauzality mezi proměnnými v rámci vektorových autoregresních modelů VAR. Pro úplnost provádíme rovněž test kauzálních vazeb mezi pozicemi obchodníků a úrovní zásob. Dále studie zkoumá dopad spekulací na volatilitu ceny ropy, přičemž jsou aplikovány různé přístupy ke kvantifikaci volatility v čase včetně modelů podmíněného rozptylu GARCH. V rozporu s očekáváním zjišťujeme, že dopad spekulací na cenu komodity a její volatilitu je spíše zanedbatelný. V poslední kapitole tak hledáme příčiny cenového vývoje komodity pomocí analýzy tržních fundamentů. Porozumění vývoji cen v předkrizovém období nacházíme právě ve vzájemné interakci nabídky a poptávky.
Klíčová slova:
ceny ropy; spekulace na trzích futures; Garch model; volatilita ceny ropy; VAR model; Grangerova kauzalita; fundamenty trhu s ropou

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2011
Datum podání práce:
29. 8. 2016
Datum obhajoby:
26.10.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36790_xmelo01.pdf [8,72 MB]
Oponentura:
49398_balp01.pdf [253,47 kB]
Oponentura:
49399_muls00.pdf [297,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36790/podrobnosti