Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity

Název práce: Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity
Autor(ka) práce: Melcher, Ota
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Baláž, Peter; Müller, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl analyzovat vývoj na trhu s ropou v předkrizové období, přičemž se primárně zaměřuje na posouzení role spekulací ve vývoji ceny komodity a její volatilitě. Nejprve popisuje prudký růst spekulační aktivity na termínových trzích spolu s výraznou dynamikou růstu cen komodity. Spekulační aktivita je přitom aproximována mírou expozice (rozsahem pozic) vybraných účastníků termínového trhu a následně kvantifikována pomoci tzv. Workingova T-indexu. Studie pak využívá úrovně expozice obchodníků a cen komodity k testování Grangerovy kauzality mezi proměnnými v rámci vektorových autoregresních modelů VAR. Pro úplnost provádíme rovněž test kauzálních vazeb mezi pozicemi obchodníků a úrovní zásob. Dále studie zkoumá dopad spekulací na volatilitu ceny ropy, přičemž jsou aplikovány různé přístupy ke kvantifikaci volatility v čase včetně modelů podmíněného rozptylu GARCH. V rozporu s očekáváním zjišťujeme, že dopad spekulací na cenu komodity a její volatilitu je spíše zanedbatelný. V poslední kapitole tak hledáme příčiny cenového vývoje komodity pomocí analýzy tržních fundamentů. Porozumění vývoji cen v předkrizovém období nacházíme právě ve vzájemné interakci nabídky a poptávky.
Klíčová slova: ceny ropy; spekulace na trzích futures; Garch model; volatilita ceny ropy; VAR model; Grangerova kauzalita; fundamenty trhu s ropou
Název práce: Speculation on oil markets and its impact on commodity's price
Autor(ka) práce: Melcher, Ota
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Baláž, Peter; Müller, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study aims to analyse the precrisis period on the oil markets with a primary objective of assessing the role of speculation in the commodity's price development and its volatility. First it depicts the rapidly increasing speculative activity on the futures market together with the parallel oil price surge. The speculation is initially proxied by non-commercial traders' positions and subsequently quantified by Working's T-index. The paper then uses speculative traders' positions and both spot and futures prices to test for Granger causality within the framework of VAR models. For the sake of consistency it also evaluates causal links between speculation and inventories level. Further the study investigates the speculation impact on volatility of oil prices by employing various approaches in volatility quantification including GARCH models. Contrary to expectations we find that the speculatio's impact on both prices and their volatility is rather insignificant. In the last chapter we therefore seek for an explanation of the oil price developments by examining the market fundamentals. The interaction of supply and demand finally gives substantial evidence for understanding the price developments in the precrisis period.
Klíčová slova: oil price; Garch model; oil price volatility; VAR model; Granger causality; oil market speculation; oil market fundamentals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2011
Datum podání práce: 29. 8. 2016
Datum obhajoby: 26. 10. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: