Finanční analýza a mezipodnikové srovnání

Název práce: Finanční analýza a mezipodnikové srovnání
Autor(ka) práce: Myslivcová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jánský, Jaroslav
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Zemědělství Blatná a.s. pomocí metod finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s tématem a vybrané metody hodnocení finanční situace. Dále jsou zde také uvedeny metody mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou tyto teoretické poznatky aplikovány ve společnosti Zemědělství Blatná a.s. Pro lepší vypovídací schopnost ukazatelů jsou jednotlivé výsledky porovná-ny s výsledky akciové společnosti Agraspol Předmíř a. s. a Zemědělského obchodního družstva Němětice. V závěru práce jsou shrnuty jednotlivé výsledky a navržena vhodná opatření, jak zlepšit finanční situaci společnosti Zemědělství Blatná a.s.
Klíčová slova: Finanční analýza; Soustavy ukazatelů; Mezipodnikové srovnání
Název práce: Financial Analysis and Intercompany Comparison
Autor(ka) práce: Myslivcová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jánský, Jaroslav
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to evaluate the financial situation of Zemědělství Blatná a.s. company by using financial analysis and intercompany comparison methods. The first part explains the elementary concepts related to the topic as well as the selected methods of the financial situation eveluation. I am also mentioning the methods and way of intecompany comparison. The second part describes applying the theoretical knowledge in Zemedělství Blatná a.s. For indicating a better information capability the individual outcomes are compared with the results of Agraspol Předmíř a.s. company and also with Zemědělské obchodní družstvo Němětice company. The conclusion summarizes the individual results and propopes appropriate measures to improve the financial situation of Zemědělství Blatná a.s.
Klíčová slova: Financial Analysis; System Indicators; Intercompany Comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 5. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: