Ekonomické dopady nozokomiální nákazy Clostridium difficile ve zdravotnickém zařízení

Název práce: Ekonomické dopady nozokomiální nákazy Clostridium difficile ve zdravotnickém zařízení
Autor(ka) práce: Váchová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nozokomiální nákazy představují pro zdravotnická zařízení jak ekonomickou tak zdravotní komplikaci zdravotnické péče. Cílem této diplomové práce je komplexní představení problematiky nozokomiálních nákaz. Druhá část je zaměřena na bakterii Clostridium difficile. V práci je analyzována epidemiologické situace daného zdravotnického zařízení a náklady na terapii. Výskyt Clostridium difficile i přes celosvětový růst v tomto zařízení klesá. V počtu odebraných vzorků a výskytu pozitivit jsou mezi odděleními významné rozdíly. Získaná data jsou aplikována na farmakoekonomický model z Německa, kde byla porovnávána terapie vankomycinem a fidaxomicinem. Při léčbě 100 pacientů je výhodnější léčba fidaxomicinem i přes jeho počáteční vyšší cenu z důvodu nižšího procenta rekurencí, snižování morbidity a mortality.
Klíčová slova: nozokomiální nákaza; Clostridium difficile; rekurence
Název práce: Economic Impacts of Nosocomial Clostridium Difficile Infection in a Health Care Facility
Autor(ka) práce: Váchová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nosocomial infections represent for the health care providers serious economical and also health complications. The aim of this thesis is a comprehensive presentation of nosocomial infections. Second part focuses on a bacteria Clostridium difficile. This thesis analyzes epidemiological situation in a particular medical care facility together with the cost of therapy. The incidence of Clostridium difficile is, despite of the worldwide increasing trend, decreasing in the selected facility. Significant differences exist among individual departments in the amount of samples collected as well as in their rate of positivity for the bacteria presence. Data collected are applied to a German pharmacoeconomic model which compares vancomycin therapy with fidaxomicin therapy. On a group of 100 patients it was proved that more efficient is, despite of its higher price, treatment by fidaxomicin because it leads to a lower percentage of recurrences and morbidity and mortality decrease.
Klíčová slova: recurrence; Clostridium difficile; nosocomial infections

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: