Sociální podnikání nevládních neziskových organizací (integrační sociální podnik alternativním nástrojem financování hlavní činnosti NNO)

Název práce: Sociální podnikání nevládních neziskových organizací (integrační sociální podnik alternativním nástrojem financování hlavní činnosti NNO)
Autor(ka) práce: Nováková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je návrh integračního sociálního podniku nevládní neziskové organizace SOS dětské vesničky, z.s. Návrh nabývá podoby podnikatelského plánu a vychází z potřeby Spolku snížit svou finanční závislost na externích zdrojích financování. Podnikatelský plán je návrhem integračního sociálního podniku, který plní funkci alternativního nástroje financování hlavních aktivit Spolku. Metodou analýzy SWOT jsou v práci seskupeny a vyhodnoceny dostupné informace z vnějšího a vnitřního prostředí podniku Spolku, práce dále využívá nástrojů ekonomické a finanční analýzy za účelem stanovení bodu zvratu a finanční potřeby pro chod sociálního podniku v prvních třech letech provozu. Výsledkem práce jsou nové závěry, návrh a doporučení způsobu realizace sociálního podniku.
Klíčová slova: nevládní nezisková organizace; podnikatelský plán; nástroje financování; sociální podnik; integrační sociální podnik
Název práce: Social Business of NGOs
Autor(ka) práce: Nováková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is the proposal of the work integration social enterprise (WISE) of NGO SOS Children's villages. Proposal shall take form of a business plan and is based on the needs of the Association to reduce its financial dependence on an external sources of funding. A business plan is a proposal of the concrete WISE which fulfils the function of an alternative financing instrument for the main activities of the Association. The thesis uses the method of SWOT analysis to group and evaluate the available information from the external and internal environment of the WISE as well as uses tools of economic and financial analysis to determine the tipping point and the financial needs for the operation of social enterprise in the first three years of operation. The thesis brings new results and knowledge and proposes a recommendation of how the social enterprise could be realized.
Klíčová slova: ngo; work integration social enterprise ; social enterprise; business plan; financing tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 6. 2016
Datum obhajoby: 7. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47274/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: