Nástroje vnější reprezentace EU: Evropská politika sousedství

Název práce: Nástroje vnější reprezentace EU: Evropská politika sousedství
Autor(ka) práce: Tetřev, Matti
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem předložené diplomové práce jsou nástroje vnější reprezentace Evropské unie a to konkrétně na případu Evropské politiky sousedství. Jako teoretické východisko využívá práce formování vnějšího jednotného postoje evropských zemí po Druhé světové válce skrze stěžejní dokumenty přijaté v rámci evropské integrace, končíce přijetím Lisabonské smlouvy a zní vyplývajících aktuálních nástrojů vnější reprezentace EU. Výzkumnou otázkou této práce je, zdali v rámci Evropské politiky sousedství existuje jednotný postoj členských států EU. V rámci případové studie Evropské politiky sousedství kombinuje práce kvantitativní i kvalitativní prvky výzkumu.
Klíčová slova: SZBP; ESVČ; ENP; Vnější vztahy EU; Evropská politika sousedství; Společná zahraniční a bezpečnostní politika; jednotný hlas EU
Název práce: Instruments of the EU external relations: European Neighbourhood Policy
Autor(ka) práce: Tetřev, Matti
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this master thesis is instruments of the EU external representation specifically in case of the European Neighborhood Policy. As the theoretical part this thesis uses forming the external united position of the European countries after the World War II through the key documents adopted in the framework of the European integration, ending with the adoption of the Lisbon Treaty that creates the contemporary instruments for the external representation of the EU. The research question of this thesis is whether in the context of the European Neighborhood Policy is the united position of the EU Member States. The case study of the European Neighborhood Policy combines elements of both quantitative and qualitative research.
Klíčová slova: EU external relations; European Neighbourhood Policy; Common Foreign and Security Policy, ; EU common voice; CFSP; EEAS; ENP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2015
Datum podání práce: 20. 4. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54021/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: