Studie proveditelnosti podnikatelského záměru pre-paid modelu degustace moravského vína

Název práce: Studie proveditelnosti podnikatelského záměru pre-paid modelu degustace moravského vína
Autor(ka) práce: Ignáth, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je dospět k závěru, zda je možné podnikatelský záměr pre-paid modelu degustace moravského vína realizovat a zda se vyplatí do podnikatelského záměru investovat finanční prostředky. K potvrzení realizace podnikatelského záměru slouží provedení studie proveditelnosti, ve které se popisuje založení společnosti s ručením omezeným a činnosti, které s jejím založením souvisejí. Provádí se analýza prostředí pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. Průzkum trhu je proveden dotazníkovým průzkumem, na základě kterého je stanoven odhad potenciálních zákazníků. Marketingový mix umožňuje popsat produkt, stanovení ceny, distribuci a plán propagace a marketingové komunikace společnosti. Konečná cena produktu je stanovena pomocí kalkulačního vzorce. Je sestavena zahajovací rozvaha společnosti. Je určena výše základního kapitálu, výše nákladů a zdroje financování. Finanční plán obsahuje odhad tržeb, výsledek hospodaření, rentabilitu vlastního kapitálu a plán cash flow pro první dva roky života společnosti.
Klíčová slova: Výsledek hospodaření; Zahajovací rozvaha; Bod zvratu; Marketingový mix; PEST analýza; Společnost s ručením omezeným; Studie proveditelnosti; Cash flow
Název práce: A Study of the Feasibility of Business Plan of Pre-paid Model Tasting of Moravian Wine
Autor(ka) práce: Ignáth, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis aims to assess the feasibility of the business plan of pre-paid model of tasting of Moravian wine and judge whether it pays off to invest into this business plan. The feasibility study serves to confirm the execution of the business plan. The study describes the establishment of limited liability company and activities that are related to its establishment. It analyzes the environment through PEST analysis and Porter's five forces model. Market research is conducted via a survey, which serves as a basis for determination of an estimate of potential customers. Marketing mix allows to describe the product, pricing, distribution, promotion plan and marketing communications. The final price is determined using the calculation formula. The opening balance sheet of the company is prepared within this thesis. The amount of capital, the costs and sources of funding are determined. The financial plan includes estimated revenue, profit, return on equity and cash flow plan for the first two years of the life of the company.
Klíčová slova: Profit; Opening balance sheet; Turning point; Cash Flow; Marketing mix; PEST analysis; Limited liability company; Feasibility study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 12. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54946/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: