Podnikatelský plán Klubové testovací komise Veterán car club Strakonice

Název práce: Podnikatelský plán Klubové testovací komise Veterán car club Strakonice
Autor(ka) práce: Horáková, Bára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce řeší vznik nové klubové testovací komise historických vozidel ve městě Strakonice. Cílem bylo zjistit, za jakých podmínek a jaká je reálnost na úspěch nové komise tak, aby byla funkční, měla dostatek zákazníků a tvořila zisk. V práci jsou vypočítány tři možné varianty finanční analýzy. K lepšímu poznání trhu byl použit dotazníkový průzkum trhu. Dále byla vytvořena Porterova analýza pěti sil a také SWOT analýza s následnout maticí TOWS. Závěrem byly shrnuty všechny zjištěné poznatky, především jakých konkurenčních výhod by měla komise použít, aby uspěla na trhu, a při počtu kolika testací historických vozidel a finančních stavech by měla fungovat, a kdy by naopak měla svou činnost ukončit.
Klíčová slova: Federace klubů historických vozidel; klubová testovací komise ; podnikatelský plán; krajská testovací komise
Název práce: Business Plan of Testing committee of Veteran Car Club Strakonice
Autor(ka) práce: Horáková, Bára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis solves the emergence of a new club testing committee of the historic vehicles in Strakonice. The aim of the thesis was to determinate under what real conditions can be the new commission, functional, have enough costumers, successful and profitable. The thesis calculated three possible variants of financial analysis. For a better understanding of the market was used questionnaire survey of the market. Thesis also contains Porter´s Five Forces Analysis and SWOT analysis. Finally, were summarized all the findings, especially what competitive advantage should the commission use to succeed in the market, and in what a number of tests, and financial situation it makes sense to work and when it would terminate its activities.
Klíčová slova: business plan; the federation of vintage vehicles; club testing committee; regional testing commission

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 24. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: