Důsledky zavedení inteligentního měření (Smart metering) na podnikové řízení středně velkých dodavatelů energií

Název práce: Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen
Autor(ka) práce: Selmke, Pierre
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
Effizienzsteigerungen der (End-)Energienutzung und Energieeinsparungen sind in der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben. Dies wird die Energiewirtschaft der EU grund- legend ändern. In der verantwortlichen Richtlinie 2006/32/EG werden Anpassungen der Energieabrechnungen und, soweit technisch machbar und finanziell vertretbar, auch die Einführung neuer Zählertechnologien (= Smart Meter) gefordert. Diese Anforderungen werden in der EU unterschiedlich umgesetzt: Smart Meter wurden bspw. fast vollständig eingeführt (z. B.: Italien), die Einführung geplant (z. B.: Deutschland) oder davon gänzlich abgesehen (z. B.: Tschechische Republik). Nahezu alle Wertschöpfungsstufen, Organi- sationsstrukturen sowie Funktionsbereiche eines mittelgroßen Energieversorgungsunter- nehmens (EVU) sind erheblich von der Smart-Metering-Einführung betroffen. Wichtig ist, die damit verbundenen Anforderungen früh zu beachten. In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen der Smart-Metering-Einführung auf die Unternehmensführung ana- lysiert. Dabei wurde deduktiv vorgegangen. Anhand einer Querschnittstudie mit zwei einmaligen Datenerhebungen wurden die Effekte einer Smart-Metering-Einführung erfasst. Experten wurden interviewt und ihre Aussagen qualitativ ausgewertet. Eine schriftliche Befragung über Online-Fragebögen schloss sich an, die quantitativ ausgewertet wurde. Dabei wurden die institutionelle, funktionale und aktivitätsorientierte Perspektive sowie normative, strategische und operative Aspekte der Unternehmensführung betrachtet. Die Auswertung der Befragung ermöglicht es, die Wirkungen der Smart-Metering-Einführung zu erfassen und zu analysieren. Die Analyse des Ausmaßes der anstehenden Veränderun- gen verdeutlicht, dass die Smart-Metering-Einführung einen fundamentalen Wandel für mittelgroße EVU darstellt. Die schriftliche Befragung zeigt, dass die meisten Manager den Wandlungsbedarf nicht erkennen und somit auch nicht einleiten (können). Diese Managementdfizite bedrohen die Unternehmensexistenz vom EVU. Sie müssen durch Einleiten und konsequente Führung des Wandels rechtzeitig aufgelöst werden.
Klíčová slova: Change Management; Smart Metering; Smart Energy; Smart Meter; Unternehmensführung; Energieversorgungsunternehmen; europäischer Energiemarkt
Název práce: Důsledky zavedení inteligentního měření (Smart metering) na podnikové řízení středně velkých dodavatelů energií
Autor(ka) práce: Selmke, Pierre
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES vyžaduje úpravu odečtu energií a, pokud je to technicky proveditelné a finančně opodstatněné, také zavedení nových měřících technologií (= Smart Meter). Tyto požadavky jsou v jednotlivých zemích EU implementovány různě: Instalace inteligentních měřičů (Smart Meter) je téměř plně realizována (např. Itálie), zavedení je plánováno (např. Německo) nebo se od zavedení zcela upouští (např. Česká republika). Vzhledem k tomu, že jsou téměř celý hodnotový řetězec, organizační struktury a funkční oblasti středně velké energetické společnosti zavedením inteligentního měření výrazně ovlivněny, je důležité s tím spojené požadavky včas zohlednit. V této práci jsou analyzovány důsledky zavedení inteligentního měření (Smart Metering) na řízení podniku. Přitom bylo postupováno deduktivně. Na základě průřezové studie provedené dvakrát jednorázovým sběrem dat byly shrnuty dopady zavedení inteligentního měření (Smart Metering). Byli dotazování odborníci a jejich výpovědi byly kvalitativně vyhodnoceny. Následovalo písemné dotazovaní pomocí (online) dotazníků, které bylo vyhodnoceno kvalitativně. Přitom byly sledovány institucionální, funkční a na aktivity orientované perspektivy stejně jako normativní, strategické a operativní aspetky vedení podniku. Vyhodnocení průzkumu umožňuje lépe shrnout a analyzovat účinky zavedení inteligetního měření (Smart Metering). Z analýzy rozsahu připravovaných změn u energetických společností je zřejmé, že zavedení inteligentního měření (Smart Metering) představuje pro středně velké dodavatele energie zásadní změnu. Výsledky písemného dotazníku ukazují, že většina manažerů neuznává potřebu změny, a proto ji nemůže provést. Tyto deficity řízení ohrožují existenci podniku. Musí být včas vyřešeny zavedením a důsledným provedením změny.
Klíčová slova: Smart Energy; Smart Metering (inteligentní měření); Smart Meter; dodavatel energie; řízení podniku; řízení změn; evropský trh s energiemi
Název práce: Introduction of Smart Metering: Ramifications for Business Management in Medium-sized Energy Providers
Autor(ka) práce: Selmke, Pierre
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
In the European Union (EU), increasing final energy efficiency, so as to save energy, has become mandatory. This obligation will fundamentally alter the EU energy sector. The relevant EU directive, 2006/32/EG, requires that adjustments be made to energy billing and, where technically feasible, that new metering technologies (i.e. smart metering) be introduced. Individual EU countries are implementing these requirements in different ways: Smart metering is either being nearly fully implemented (e.g. in Italy), is being planned (e.g. in Germany), or completely disregarded (e.g. in the Czech Republic). Since the introduction of smart metering affects virtually all value-added steps, organisational structures and areas of operation in medium-sized energy providers, these providers must take the relevant requirements into account at as early a stage as possible. The present thesis analyses the effects of the introduction of smart metering on the business management of such companies. A deductive method was chosen and the effects of intro- ducing smart metering were assessed through a cross-sectional study of two separate data collections. Experts were interviewed and their statements were qualitatively evaluated. A written survey followed via online questionnaires, the results of which were quantitatively evaluated. Institutional, functional and activity-based perspectives were considered as well as normative, strategic and operative aspects of business management. The evaluation of the survey enabled a better assessment and analysis of the introduction of smart metering. An analysis of the scope of the upcoming alterations within energy providers illustrates just how fundamental a change this will bring to medium-sized energy providers. However, the outcome of the written survey shows that most executives do not recognise this need for change and therefore are unable to initiate it. These management deficiencies threaten the very existence of these companies and must be resolved through the timely initiation of consistent change management.
Klíčová slova: energy providers; smart energy; change management; business management; smart meter; European energy market; smart metering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 25. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47676/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: