Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému

Název práce: Management of IS/ICT with focus on ICT services outsourcing
Autor(ka) práce: Šebesta, Michal
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Havlíček, Zdeněk ; Příklenk, Oldřich; Král, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Research on outsourcing has been around for several decades, while recent evolution in the information systems discipline towards ICT service commoditization significantly changes the context of decision-making. Services that are available on-demand via the Internet allow organizations implementing functions they demand in a fraction of time. This trend represents a chance for organizations seeking to use advanced ICT services without a need of major investments. Problem is the current lack of guidelines and tools for managing ICT services and their outsourcing. Given the trends on the ICT service market, it is expected that much of the IT management in the future will encompass the ICT services and utilize service-level structures. Methods currently available are either too broad or encompass only small part of the whole problem. Ad-hoc or unsound decisions in this area might cause major complications in terms of quality, usability, integration, and consequently influence total cost of organizational IT. Organizations need to either revise existing models or propose and implement completely new models to manage their IS/ICT. This thesis deals with the management of IS/ICT with focus on the ICT services outsourcing. It discusses available sourcing models in the literature and links them to the various interconnected areas. Based on these areas, it presents an integrated view on IT outsourcing strategies. Most importantly the thesis proposes an original concept for decision-making about outsourcing of ICT services named the SOURCER framework. This approach utilizes the presented outsourcing strategies, and introduces a complex methodology and decision-making criteria that will assist organizations with selection of ICT services in order to maintain and manage a most suitable ICT service portfolio. The decision-making is based on four essential viewpoints: function, costs, time, and quality. These viewpoints are discussed, individually analyzed, and serve as a basis for further research. The whole framework is developed and validated according to Design Science Research Methodology (DSRM). Individual components are evaluated using a survey among a group of selected IT managers. Proof of concept is then established by a case study on framework use in a real organization. This case study covers strategy specification, business--IT alignment, specifying service architecture and its interconnections, outsourcing, and management of the ICT service portfolio.
Klíčová slova: SaaS; framework; management; outsourcing; sourcing strategy; Information systems; service
Název práce: Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému
Autor(ka) práce: Šebesta, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Havlíček, Zdeněk ; Příklenk, Oldřich; Král, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmětem odborného výzkumu je sourcing již několik desítek let. Evoluce v oblasti informačních systémů v poslední době charakterizovaná především komoditizací ICT služeb však významně mění celkový kontext rozhodování. Služby dostupné na vyžádání přes Internet umožnují organizacím implementaci požadovaných funkcí oproti dřívější době za zlomek času. Tento trend znamená významnou šanci pro organizace, které by rády využily pokročilé ICT služby, bez nutnosti vysokých investic. Problémem je současný nedostatek metod a nástrojů pro řízení služeb informačního systému a jejich outsourcing. Vzhledem k vývoji a trendům na trhu ICT služeb lze očekávat, že v budoucnu velká část řízení IT bude zahrnovat ICT služby a strukturované řízení jejich úrovně. Současně dostupné metody jsou buď příliš široké, anebo naopak zahrnují pouze malou část celého problému. Nahodilá a nepodložená rozhodnutí v této oblasti mohou způsobit značné komplikace z hlediska kvality, využitelnosti, integrace, a v důsledku toho významně ovlivnit celkové náklady na IT daného podniku. Organizace musí buď revidovat existující modely, anebo navrhnout a zavést zcela nové modely řízení svého IS/ICT. Tato disertační práce se zabývá řízením IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému. Diskutuje dostupné sourcingové modely uváděné v literatuře a propojuje je se souvisejícím oblastmi. Na základě těchto oblastí pak prezentuje integrovaný pohled na možné strategie sourcingu IT. Především pak práce navrhuje originální concept rozhodování o sourcingu ICT služeb nazvaný SOURCER framework. Tento přístup navazuje na zmínené strategie sourcingu, a předkládá komplexní metodiku a kritéria pro rozhodování. Ty pomohou organizacím s výběrem ICT služeb s cílem udržování a řízení co nejvhodnějšího portfolia ICT služeb. Rozhodování je založeno na čtyřech základních pohledech: funkce, cena, čas, a kvalita. Tyto pohledy jsou diskutovány, individuálně analyzovány, a slouží jako základ pro další zkoumání. Celý framework je vyvíjen a validován s využitím přístupu Design Science Research Methodology (DSRM). Individuální komponenty jsou vyhodnoceny s využitím průzkumu mezi vybranými IT manažery. Další ověření přístupu je pak zajištěno realizováním případové studie, která mapuje reálné využití frameworku v organizaci. Tato případová studie zahrnuje specifikaci strategie, business--IT alignment, specifikace architektury služeb a její propojení, sourcing, and řízení portfolia ICT služeb.
Klíčová slova: framework; management; outsourcing; sourcingová strategie; Informační systémy; služba; SaaS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2010
Datum podání práce: 11. 11. 2016
Datum obhajoby: 13. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: