Výběr a implementace open source nástroje pro řízení portfolia projektů

Název práce: Selection and implementation of open source tool for project portfolio management
Autor(ka) práce: Marek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Methods and ways of implementation of changes and innovations in companies through project management are in today's society very well established. There exists methodologies, techniques and tools for the management of individual projects. However in a role of project manager, I very often faced the fact that companies are performing the project portfolio management in very intuitive way. This in itself leads to failed and prematurely terminated projects, initiation of the wrong projects or realisation of correct projects, but at the wrong time. Very often I have also recognized, that there is lack of awareness of fact, that there are also Open Source applications that can help with the organization's portfolio. This thesis deals with the definition of requirements, search and selection of proper OSS application and subsequent implementation. In the first part of this thesis I prepare a theoretical framework about PPM, and on that basis then identify and verify a set of requirements for selection of right OSS PPM application. The next section of thesis describes searching for suitable applications from a variety of sources, assessment against the requirements and the final selection. In the last part the implementation project is drafted, which aims to serve other colleagues in project management as one of the possible implementation paths. The outputs are then continuously confronted with experts in matter of projects and project management in the field of IT in order to maximize symbiosis between theory and real life experiences. Virtually every project management methodology defines the collection of already-proven techniques, best practices or lessons learned from the previous similar implementations. The main contribution of this thesis I see in fact that it contains not only the design of the project implementation, but also describes a logical path, what leads to the result. Therefore this thesis could be used as a base or discussed best practice, when a project of implementation of PPM application in place.
Klíčová slova: Open Source; Project portfolio management tool; PPM; implementation project
Název práce: Výběr a implementace open source nástroje pro řízení portfolia projektů
Autor(ka) práce: Marek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Metody a způsoby realizace změn a inovací v podnicích pomocí projektů jsou v dnešní společnosti již zažité. Jsou dobře známé metodiky, postupy i nástroje pro řízení jednotlivých projektů. Nicméně ve své praxi projektového manažera jsem se často setkával s tím, že společnosti často velmi intuitivním způsobem řeší řízení celkového portfolia projektů, což samo o sobě často vede k předčasně ukončeným projektům, řešení nesprávných projektů, případně řešení správných projektů, ale v nesprávný čas. Velmi často jsem se také setkal se situací, že chybí povědomí o tom, že existují i Open Source aplikace, které mohou s organizací portfolia pomoci. Tato práce se zabývá definováním požadavků, vyhledáváním a výběrem a následně i návrhem implementací takové OSS aplikace. V prvé části práce definuji teoretický rámec pro řízení portfolia a na jeho základě následně identifikuji a ověřím set požadavků pro výběr aplikace. Následná část řeší již samotné hledání vhodných aplikací z různých zdrojů, jejich vyhodnocení vůči požadavkům a následný výběr. Následně je pak připraven návrh implementačního projektu, který má za cíl sloužit dalším kolegům v oblasti projektového řízení jako jedna z možných implementačních cest. Výstupy jsou následně průběžně konfrontovány s experty na problematiku projektů v oboru IT tak, aby se podařilo co nejvíce skloubit teorii a následnou praxi. Prakticky ve všech metodikách projektového řízení je kladen značný důraz na přebírání již odzkoušených postupů, proto za hlavní přínos této práce pro praxi považuji fakt, že obsahuje nejen návrh implementačního projektu, ale zároveň i popisuje logickou cestu, jak jsem k němu došel. Práce je tak využitelná při řešení jakéhokoli projektu implementace PPM aplikace.
Klíčová slova: Open Source; PPM; Implementační projekt; Nástroj pro řízení portfolia projektů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2016
Datum podání práce: 2. 12. 2016
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57117/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: