"Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje

Název práce: "Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje
Autor(ka) práce: Syrová, Tereza
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Jančík, Drahomír; Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce pojednává o konzumu kakaa, kávy, čaje a čokolády v meziválečném Československu a na základě získaných statistických dat a prozkoumání archivních pramenů přichází s vymezením skupiny střední vrstvy obyvatelstva, která uvedené komodity konzumovala. Práce ukazuje rozložení konzumu zkoumaných komodit v dělnických a úřednických rodinách, přináší pohled na život rodin, rozložení jejich výdajů a velikost příjmů. Poukazuje na zastoupení pochutin ve spotřebním koši spotřebitelů a ukazuje elasticitu uvedených komodit. Za ústřední část výzkumu zvolila disertační práce české země, jelikož právě zde byly dobře dostupné veškeré údaje a prameny. Práce objasňuje příčiny konzumace kakaa, kávy, čaje a čokolády a dochází k závěru, že každá pochutina byla konzumována z jiného účelu, z čehož vyplýval i status luxusu těchto poživatin. Konzumace čaje byla určena pro vyšší vrstvy obyvatelstva, čokoládu zakupovali převážně úřednické rodiny, avšak postupem dvacátých let pronikala drobná spotřeba čokoládových produktů taktéž mezi střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Čokoládové výrobky podléhaly na počátku dvacátých let přepychové dani. Kakao se užívalo ve spojení s vařením a pečením, avšak v rodinách příliš dostupné nebylo. Kávu pily všechny vrstvy obyvatel, ovšem spotřeba se odvíjela od společenského statusu konzumenta. Hojně spotřebovávaly rodiny žitnou kávu a cikorku. Odlišnosti mezi vrstvami byly ještě více umocněny regionálními rozdíly, které disertační práce taktéž vyzdvihuje. Dále podrobně zkoumá výši cel daných komodit, která v meziválečném období značně kolísala, a dochází k závěru, že cla až neúměrně zvyšovala cenu produktů a znemožňovala konzumentům zakoupit vyšší množství těchto pochutin.
Klíčová slova: meziválečné období; kavárny; první republika; daně a cla; Československo; dělnická rodina; konzum; čaj; čokoláda; kakao; index životních nákladů; čokoládovny; káva; úřednická rodina
Název práce: The way of consumerism in the interwar Czechoslovakia nn the example of consumption of coffee, cocoa, chocolate and tea
Autor(ka) práce: Syrová, Tereza
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Jančík, Drahomír; Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation thesis discusses the consumption of cocoa, coffee, tea and chocolate in the interwar period in the Czechoslovakia. On the basis of statistical data and examination of archival sources comes with the definition of the middle classes of the population, which those commodities consumed. The thesis shows the distribution of consumption of commodities based on the survey in blue-collar and white-collar families. Furthermore provides insight into the lives of families, distribution of their spending and the size of income. It refers to the representation of cocoa, coffee, tea and chocolate in the consumer basket and shows the elasticity of the mentioned commodities. For the central part of the research of the dissertation thesis chose the Czech territory only, because here were without difficulty accessible data sources. The Dissertation thesis clarifies the causes of consuming cocoa, coffee, tea and chocolate and concludes that each was consumed from another purpose, which resulted status of these commodities. Tea consumption has been designed especially for the higher classes of the population, chocolate bought mostly white-collar family, but over twenties speared consumption of chocolate products also among the middle and lower classes into the population. The chocolate products were subject to early 20s of the luxury tax. Cocoa was used in connection with cooking and baking, but families didnt use this product frequently. Coffee drank all layers of the population, but consumption was based on the social status of the consumer. Very frequently families consume rye coffee and chicory coffee. Dissertation thesis also highlights the regional differences between the classes, which were further intensified. Thesis examines in detail the amount of the duties of the commodity, which in the interwar period varied widely, and concludes that the duty to disproportionately increase the price of products and made it impossible for consumers to buy more of cocoa, coffee, tea and chocolate.
Klíčová slova: tea; cafes; the interwar period; taxes and duties; consume; coffee; the blue-collar family; cost of living index; the white-collar family; chocolate; Czechoslovakia; cocoa; the First Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 3. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36762/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: