Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Uzavírání kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v komparaci s českou právní úpravou

Autor práce: Krčálová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Osoba oponující práci: Levý, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uzavírání kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v komparaci s českou právní úpravou
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, známou také jako Vídeňská úmluva. Hlavním cílem je posoudit samotné podmínky aplikace této mezinárodní smlouvy a zhodnotit proces uzavírání kupní smlouvy v režimu Úmluvy včetně jeho podobností a odlišností s českou právní úpravou. V neposlední řadě práce hledá odpověď na otázku, která z úprav je pro uzavření mezinárodní kupní smlouvy spadající pod aplikaci Vídeňské úmluvy pro českou smluvní stranu výhodnější. Práce je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje úvod do problematiky Vídeňské úmluvy a soustřeďuje se na její postupný vznik a vztah ČR k ní. Druhá kapitola mapuje samotné podmínky aplikace Úmluvy a vymezuje tak subjekty mezinárodní kupní smlouvy a její předmět. Třetí a čtvrtá kapitola postupně odkrývají jednotlivé fáze kontraktačního procesu (nabídku a přijetí) a to včetně relevantní judikatury. Poslední kapitola svým pojednáním o vzniku smlouvy kontraktační proces završuje a mimo jiné také zkoumá, jaký vliv na vznik a obsah smlouvy mají obchodní podmínky a to včetně jejich případného konfliktu v podobě tzv. bitvy formulářů.
Klíčová slova: mezinárodní kupní smlouva; bitva formulářů; přijetí; nabídka; kontraktační proces; Vídeňská úmluva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uzavírání kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v komparaci s českou právní úpravou
Překlad názvu: The Conclusion of a Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in Comparison with Czech National Legislation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master's thesis focuses on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), better known as the Vienna Convention. The main purpose of this thesis is to evaluate conditions for application of this international treaty and to assess the contracting process under the CISG including the similarities and differences with the Czech national legislation. Finally, it seeks an answer to the question, which of these rules (international or national) are more advantageous for a Czech contractual party with respect to concluding a contract. The thesis is divided into five parts. The first one represents an introduction to the CISG, its origin and the Czech Republic's attitude to it. The second part identifies the conditions for application of the CISG and therefore defines a subject and an object of an international contract of sale under the CISG. Both third and fourth parts gradually introduce two phases of the contracting process (offer and acceptance) including the relevant case-law. The last chapter strives to complete the contracting process with an analysis of the exact moment, when a contract is concluded, as well as with an analysis of a potential battle of the forms and its impact on a contract conclusion.
Klíčová slova: battle of the forms; acceptance; offer; contracting process; CISG; international contract of sale; Vienna Convention

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2016
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56035_xkrck00.pdf [1,05 MB]
Oponentura46115_xlevj05.pdf [62,91 kB]
Hodnocení vedoucího56035_bohacek.pdf [65,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56035/podrobnosti