Marketingová strategie značky, Značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha

Název práce: Marketingová strategie značky, Značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha
Autor(ka) práce: Pařez, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce na téma Marketingová strategie značky, značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha je provedení marketingového výzkumu značky a jeho následné zhodnocení a navržení vlastních úprav marketingové strategie. První část je věnována problematice spotřebitele a jeho chování, popisu co je značka a její historii, definování identity značky, image značky, povědomí a zvyšování hodnoty značky. Dále jsou zmíněny jednotlivé kroky procesu strategického řízení značky. V úvodu následující části je rozebírána aktuální situace na českém trhu s pánskou módou, je představena značka Stones a její historie a krátce je věnována pozornost i jejím konkurentům. V dalším bloku je pokračováno SWOT analýzou a marketingovým mixem. Další částí bakalářské práce je marketingový výzkum značky Stones a vyhodnocení výsledků výzkumu. V závěrečné části jsou navrženy vlastní úpravy marketingové strategie značky v návaznosti na výsledky průzkumu.
Klíčová slova: marketingový mix; Marketing; Brand management; Marketingová strategie
Název práce: Brand marketing strategy, men´s clothing brand Stones by Steilmann
Autor(ka) práce: Pařez, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor ´s thesis Brand marketing strategy, men ´s clothing brand Stones by Steilmann Praha is to undertake marketing research of brand and its subsequent evaluation and suggest modifications of marketing brand strategy. The first part deals with consumer issues and consumer behavior, describes what is the brand and its history, defines the brand identity, brand image, awareness and the way of increasing brand value. Further I mention particular steps of the process of the strategic brand management. At the beginning of the following section is the analysis of the current situation on the Czech market with the men´s fashion, introduction of the brand Stones and its history, and description of the competitors. In the next part there is SWOT and marketing mix analysis. Another part of my thesis is marketing research of the brand Stones and evaluation of research results. In the final part I suggest modification of the marketing brand strategy with respect to the survey results.
Klíčová slova: Marketing; Marketing mix ; Brand management; Marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2015
Datum podání práce: 18. 4. 2016
Datum obhajoby: 5. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54632/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: