Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění firmy Tank ONO, s.r.o. (lowcost čerpací stanice)

Autor práce: Novák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy Tank ONO, s.r.o. (lowcost čerpací stanice)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma "Ocenění společnosti Tank ONO, s.r.o.", je stanovení tržní hodnoty konkrétního vybraného podniku k 31. 12. 2014 pro hypotetického investora za předpokladu odprodeje společnosti v budoucnu. První část práce sestává z teoretických východisek oceňování podniku, tj. definování pojmosloví, popis postupu ocenění a metodiky využívané v rámci oceňování podniků a uznávané odbornou veřejností. Aplikace teoretických východisek je pak součástí druhé části této práce. V první řadě je krátce představena samotná společnost a následně provedena finanční a strategická analýza s cílem zhodnocení finančního zdraví a posouzení celkové perspektivy společnosti do budoucna. Informace získané z předchozích analýz jsou pak využity v rámci generátorů hodnoty a sestavení komplexního finančního plánu s následným oceněním. S ohledem na kapitálovou strukturu je pro ocenění společnosti Tank ONO, s.r.o. zvolena metoda DCF equity.
Klíčová slova: DCF equity; Finanční plán; Finanční analýza; Oceňování podniku; Swapové úrokové míry; Strategická analýza; Tank ONO; Hodnota podniku; Diskontované peněžní toky; Generátory hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy Tank ONO, s.r.o. (lowcost čerpací stanice)
Překlad názvu: Valuation of the company Tank ONO, s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The output of this Master´s Thesis on the theme "Valuation of the company Tank ONO, s.r.o." is the estimation of market value of company as at the date of December 31, 2014, with the goal of selling off the company to a hypothetical general investor in the future. The theoretical part includes metodology and instruments used for company valuation, eg definition of main terms, explanation of valuation proces and methods, that are recognised as valid by specialised public. Afterwards, the second part (eg practical part) is aimed at applying the metodology in practice. First, the valuated company is shortly introduced and it is followed by financial and strategic analysis in order to evaluate the financial soundness and assess the perspective for company future. The conclusions of the above analysis are used for elaborating the value drivers and complex financial plan, that is followed by valuation of Tank ONO, s.r.o. In light of the company capital structure, there is chosen DCF equity method for final valuation, in this Thesis.
Klíčová slova: Tank ONO; Strategic analysis; Interest rate swaps; DCF equity; Financial plan; Value drivers; Financial analysis; Business value; Discounted free cash flow; Market value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 2. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56638_xnovp56.pdf [3,74 MB]
Oponentura50064_smrckal.pdf [501,97 kB]
Hodnocení vedoucího56638_strouhal.pdf [331,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56638/podrobnosti