Vybrané přírodní zdroje: ohniska konfliktů a ekonomické souvislosti

Název práce: Vybrané přírodní zdroje: ohniska konfliktů a ekonomické souvislosti
Autor(ka) práce: Sytný, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá třemi vybranými přírodními zdroji, kterými jsou ropa, zemní plyn a voda, a konflikty vznikajícími na základě sporů o ně. Cílem práce bylo zhodnotit povahu konfliktů, vymezit jejich hlavní ohniska a vyvodit případné ekonomické důsledky. Ke zjištění povahy konfliktů a následných ekonomických důsledků bylo použito odborné literatury, která se touto tématikou zabývá. Výsledkem je zhodnocení, jež prokázalo, že nejvlivnější konflikty vznikají na základě sporů o ropu. Jejich ekonomické a politické dopady jsou velice znatelné a ekonomicky měřitelné formou HDP, celkového produktu a dalších indikátorů. V práci bylo dále zjištěno, že konflikty na základě zemního plynu mají podobný ráz a rozsah jako v případě ropy, i když v menší míře. Nejméně významné konflikty ve významu ekonomických dopadů jsou ty o vodu, u kterých se prokázalo, že nemají v současné době takový vliv na ekonomickou a politickou situaci jako ropa a zemní plyn.
Klíčová slova: strategický zdroj; hrubý domácí produkt (HDP); konflikt
Název práce: Chosen natural resources: focuses of conflicts nad its economic consequences
Autor(ka) práce: Sytný, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor´s thesis aims to three chosen natural resources, which are petroleum, natural gas and water, and conflicts based on disputes over them. The aim of the thesis was to valorize nature of the conflicts, define their main focus and draw prospective economic consequences. Professional literature that deals with this kind of issue, was used in order to find out the true nature of the conflicts. The result is an evaluation, which has proven, that the most influental conflicts are rising over disputes over petroleum. Their economic and political impacts are very perceptible and economically measurable in the way of GDP, the total product and other economic indicators. In the thesis has been also proven that the conflicts on the basis of natural gas have similiar nature and extent as it is in the case of petroleum, even thought in a smaller amount. The least important conflicts in a meaning of economic impacts are those over water, by those has been proven, that they do not poses such an impact on economic and political situation as petroleum or natural gas nowdays.
Klíčová slova: Gross domestic product (GDP); natural resource; conflict

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 12. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53138/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: