Urbanizace v Číně: udržitelnost čínských měst

Název práce: Urbanizace v Číně: udržitelnost čínských měst
Autor(ka) práce: Králíková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl charakterizovat vývojové trendy čínské urbanizace od vzniku Čínské lidové republiky dodnes, přístupy k ní a zhodnotit udržitelnost těchto trendů. Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola představuje vybrané urbanizační teorie: teorii stádií vývoje měst, diferenciální urbanizaci a environmentální Kuznetsovu křivku. Druhá část charakterizuje vývoj čínské urbanizace, definuje dva hlavní determinanty budoucího vývoje a snaží se postihnout možné scénáře vývoje budoucího. Třetí část se zabývá přístupem čínské vlády a příslušnými dokumenty, mezi něž patří pětileté plány, Urbanizační plán a reformy. Poté je zhodnocena udržitelnost čínské urbanizace. Poslední část práce se zabývá urbanizačními trendy a příslušnými politikami v samosprávném městě Chongqing.
Klíčová slova: Čína; urbanizace; Urbanizační plán; Chongqing; hukou; Kuznetsova křivka; diferenciální urbanizace; teorie stádií vývoje měst; udržitelnost
Název práce: Urbanization in China: Sustainability of Chinese Cities
Autor(ka) práce: Králíková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master thesis is to characterize development trends of Chinese urbanization since the establishment of People´s Republic of China until today, approaches to these trends and evaluate their sustainability. Thesis includes four main parts. The first part introduces main urbanization theories: Stages of Urban Development, Differential Urbanization, and Environmental Kuznets Curve. The second part characterizes the development of Chinese urbanization, defines two main determinants of the future development and tries to cover different potential future scenarios. The third part deals with Chinese urban policies, such as five-year-plans, Urbanization plan and reforms. After that, the sustainability issue is evaluated. Last part of the thesis deals with urbanization trends and policies in Chongqing municipality.
Klíčová slova: sustainability; Chongqing; Kuznets Curve; Differential Urbanization; Urbanization plan; urbanization; China; hukou; Stages of Urban Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 10. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52527/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: