Phishing v herním průmyslu

Název práce: Phishing v herním průmyslu
Autor(ka) práce: Nguyen Van, Thanh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá v současné době závažnou problematikou zabezpečení kyberprostoru, kterou je phishing. Práce je specifická tím, že je zaměřena na oblast herního průmyslu, který je podroben detailní analýze. Prvním cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnostních rizik phishingu obecně a v herní oblasti. Pro dosažení tohoto cíle je v úvodu teoretické části práce představena obecná problematika phishingu z hlediska historického vývoje a rozšíření. Poté je podrobněji popsáno téma herního průmyslu s trendy videoher a s bezpečnostními riziky online obchodování. Druhým cílem práce je poskytnout budoucím a stávajícím uživatelům platformy Steam přehled o běžných phishingových útocích a protiopatřeních. Pro dosažení druhého cíle je v analytické části práce vybrána konkrétní herní platforma v online obchodování a distribuci her, Steam od Valve, ke které jsou v praktické části práce vybrány osm phishingových útoků. K jednotlivým útokům je provedena stručná analýza, která je zakončená souhrnným vyhodnocením nebezpečnosti a protiopatření všech útoků.
Klíčová slova: phishing; herní průmysl; videohra; STEAM; scam
Název práce: Phishing in the gaming industry
Autor(ka) práce: Nguyen Van, Thanh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a currently major issue of cyber security, which is phishing. The study is also specific in that it is focused on the gaming industry, which is subjected to a detailed analysis. The first goal of thesis is to acquaint the reader with problems of security risks of phishing in general and in game related fields. To achieve this goal, in the introduction of the theoretical part of the work, the general problem of phishing with a view on historical development and expansion is presented. Furthermore is described topic of gaming industry, its trends of videogames and security risks of online trading. The second goal is to give future and existing Steam users an overview of common phish-ing attacks and countermeasures. To achieve this goal, in the analytical part of the work, a specific gaming platform in online trading and distribution of game is selected, Steam from Valve. In the practical part of the work, eight selected phishing attacks are conducted to brief analysis and completed into a final evaluation and countermesures of all attacks.
Klíčová slova: scam; STEAM; video game; game industry; phishing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 6. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: