Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu

Název práce: Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu
Autor(ka) práce: Velemínský, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vít, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá agilním vývojem webových aplikací na platformě ASP.NET. Hlavním cílem práce bylo vytvoření metodiky MMSP - ASP.NET MVC jakožto úpravy metodiky MMSP, přizpůsobené vývoji ve frameworku ASP.NET MVC. Práce zahrnuje především definice nových a úpravu stávajících objektů metodiky. V rámci textu byly postupně popsány čtyři nově vzniklé Role (např. Databázový specialista), které zodpovídají za vývoj aplikace. Bylo definováno či modifikováno několik Úloh (např. Návrh databáze) a Pracovních produktů (např. Datový model), za které nové Role zodpovídají. Všechny přidané objekty byly poté do metodiky integrovány úpravou jejího Životního cyklu. Práce byla v první části obecně zaměřena na vývoj webových aplikací, definování jejich specifik a analýzu možností využití agilního vývoje. Byla představena metodika MMSP a ověřena její vhodnost pro plánované rozšíření. Dále byl představen samotný framework ASP.NET MVC, jeho architektura a základní charakteristiky. Následuje samotná úprava metodiky, která byla navíc v poslední kapitole ověřena na příkladu vývoje aplikace pro správu databáze antropologického oddělení Národního muzea v Praze.
Klíčová slova: Model View Controller (MVC); webová aplikace; Metodika pro malé softwarové projekty (MMSP); ASP.NET MVC 5
Název práce: Adapting the methodology MMSP for development web applications in ASP.NET MVC and its usage on a real project
Autor(ka) práce: Velemínský, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vít, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis was agile development on ASP.NET web development platform. The main goal was to create new methodology MMSP - ASP.NET MVC by adjusting methodology MMSP for development in ASP.NET MVC framework, which was mainly achieved through the definition of new objects in the methodology. Text describes four newly created roles (eg. Database specialist) which are responsible for application development. Text also defines or modifies several tasks (eg. Database design) and work products (eg. Data model). All added objects were integrated into the methodology by adjusting its life cycle. At first, thesis was generally focused on the development of web applications, defined their characteristics and analyzed the possibilities of using agile development. Then the MMSP methodology was presented and verified its suitability for the planned extension. Furthermore, there was described the ASP.NET MVC framework, its architecture and basic characteristics. In the last chapter of this thesis methodology MMSP-ASP.NET MVC was verified on the example of development database management web application for the Anthropological Department of the National Museum in Prague.
Klíčová slova: Methodology for small software projects (MMSP); web application; ASP.NET MVC 5; Model View Controller (MVC)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2016
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: