Aktuální trendy na trhu s ropou

Název práce: Aktuální trendy na trhu s ropou
Autor(ka) práce: Zahradník, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce vyhodnocuje a popisuje dva hlavní současní trendy na trhu s ropou, konkrétně se jedná o návrat Iránu na mezinárodní trh s ropou po zrušení sankcí a přebytek nabídky ropy nad poptávkou. V první části se zabývá ropou jakožto surovinou, jejím vznikem historií a těžbou. Další část této diplomové práce je věnována mezinárodnímu obchodu s ropou. Jsou zde analyzována data ohledně zásob, těžby, spotřeby, exportu a importu ropy. Taktéž je zde popsána organizace OPEC. Třetí část práce se zabývá organizací trhu s ropou. Dále jsou zde popsány základní motivy vstupu na trh. Poslední část práce je věnována aktuálním trendům na trhu s ropou.
Klíčová slova: Írán; Mezinárodní obchod; OPEC; Ropa
Název práce: Current trends on the crude oil market
Autor(ka) práce: Zahradník, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis assesses and describes two main current trends appearing at the crude oil market, specifically re-entry of Iran back to the crude oil market after termination of economic sanctions and current oil glut. First part of this thesis is devoted to the crude oil as resource, it focuses mainly on the history, formation and mining of crude oil. Second part of this thesis focuses on the international trade with crude oil. It analyses data regarding reserves, production, consumption, export and import of crude oil, as well as it describes the OPEC organization. Third part is devoted to the organization of the market with crude oil and describes three main motives of entering to the crude oil market. There are analyzed current trends on the crude oil market in the last part of this thesis.
Klíčová slova: Iran; OPEC; International trade; Crude oil; Oil glut

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2015
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 25. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: