Role kancléře v zahraniční politice Spolkové republiky Německo: Angela Merkelová

Název práce: Role kancléře v zahraniční politice Spolkové republiky Německo: Angela Merkelová
Autor(ka) práce: Farská, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rolí kancléře v zahraniční politice z hlediska institucionálních možností, jaké mu německý politický systém nabízí a také z hlediska osobnosti kancléře - snaží se odpovědět na otázku, zda je možné v zahraničněpolitických pozicích kancléře identifikovat vliv jeho osobnosti. To vše zkoumá na příkladu současné kancléřky Angely Merkelové, která je v úřadu dostatečně dlouhou dobu pro provedení výzkumu a zároveň je v zahraničí uznávanou osobností. Práce dochází k závěru, že kancléř disponuje možnostmi přímého zasahování do zahraniční politiky a tyto možnosti využívá. Pomocí diskurzivní a obsahové analýzy projevů bylo možné identifikovat zahraničněpolitické preference kancléřky, které je možné spojit s její osobní životní zkušeností.
Klíčová slova: analýza zahraniční politiky; obsahová analýza; diskurzivní analýza; Angela Merkelová; SRN
Název práce: Role of the chancellor in the foreign policy of the Federal Republic of Germany: Angela Merkel
Autor(ka) práce: Farská, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is concerned with the role of the chancellor in the foreign policy with respect to the institutional possibilities that the German political system provides him, and also with respect to the personality of the chancellor - it strives to answer the question, if it is possible to identify the personality impact in the chancellor foreign policy positions. As the case example the current chancellor Angela Merkel has been chosen, who serves for a period long enough to carry out the research and who is at the same time well-respected personality abroad. The thesis comes to the conclusion that the chancellor has the rights to intervene in the foreign policy and uses those rights. By means of the discourse and content analysis of chancellor's speeches it has been possible to identify foreign policy preferences of the chancellor which can be associated with her personal life experience.
Klíčová slova: Angela Merkel; content analysis; discourse analysis; foreign policy analysis; FRG

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2015
Datum podání práce: 14. 12. 2015
Datum obhajoby: 12. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50919/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: