Filmový cestovní ruch

Název práce: Filmový cestovní ruch
Autor(ka) práce: Čepková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je nový fenomén v oblasti cestovního ruchu - filmový cestovní ruch. Hlavním cílem práce je charakterizovat filmový cestovní ruch, který může být nástrojem ke zvýšení návštěvnosti dané destinace, ve které probíhalo natáčení. Dalším hlavním cílem zhodnocení filmového turismu v Evropě, respektive ve Velké Británii a Severním Irsku, které jsou v této oblasti na poměrně vyspělé úrovni. Práce je rozdělena do osmi hlavních kapitol, kdy v první kapitole je stručně definován pojem cestovní ruch, jeho význam a typy dle místa jeho realizace. Ve druhé kapitole je přiblížen destinační managment, na který navazuje marketingové řízení destinace ve čtvrté kapitole. V páté části je charakterizován filmový cestovní ruch, jeho historie, nabídka, filmové marketingové nástroje a typologie účastníka filmového cestovního ruchu. Následující části zachycují význam a efektivitu filmového turismu, filmový turismus v České republice a v Evropě, kde byla hlavní pozornost věnována Velké Británii a Severnímu Irsku. Závěrečná část obsahuje vlastní výzkum, kdy pomocí kvantitativního i kvalitativního šetření byl zkoumán potenciál filmového cestovního ruchu u respondentů z České republiky.
Klíčová slova: filmový cestovní ruch Velké Británie a Severního Irska; marketingové řízení destinace; destinační management; filmový cestovní ruch; filmový cestovní ruch České republiky
Název práce: Film induced tourism
Autor(ka) práce: Čepková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with new phenomenon in tourism film induced tourism. The main objective of the master thesis is to characterize film induced tourism which could be used as a tool to increase the attendance of the destination where the film was shot. Next main objective of the thesis is evaluation of film induced tourism in Europe, more precisely in Great Britain and Northern Ireland where the film induced tourism is at relatively advanced level. The master thesis is divided into the eight main chapters. The first part briefly defines term tourism, its importance and tips related to the place of realization. In the second chapter there is described management of destination, following with marketing direction in the fourth chapter. In the fifth part, there is definition of film-induced tourism, related history, supply, the opportunities of marketing promotion and typology of the film induced tourist. Next parts of thesis show significance and efficiency of film induced tourism, film induced tourism in Czech Republic and in the Europe where the main attention was focused on Great Britain and Northern Ireland. The last chapter refers to own research where the potential of film induced tourism was investigated by using quantitative and qualitative methods from respondents which were based in Czech Republic.
Klíčová slova: film-induced tourism in Czech Republic; marketing direction in destination; management of destination; film induced tourism; film-induced tourism in Great Britain and Northern Ireland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 16. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: