Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Životní prostředí v Číně - současný stav, problémy a perspektivy

Autor práce: Salačová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Osoba oponující práci: Neumann, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Životní prostředí v Číně - současný stav, problémy a perspektivy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Problematika životního prostředí byla v Číně dlouhou dobu podceňována. Tato země se během posledních třech dekád rozvíjela neuvěřitelně vysokým tempem. Cenou za takovýto růst je však současný stav životního prostředí v Číně. Předkládaná diplomová práce je rozčleněna do tří kapitol. Smyslem této práce je zhodnotit současný stav životního prostředí v Číně a také vývoj postojů čínské vlády vůči ochraně životního prostředí od počátku nového tisíciletí. Ve spojitosti s hospodářským růstem je v této práci analyzována závislost emisí škodlivých látek a čínského HDP. V neposlední řadě jsou zde popisována možná řešení a perspektivy budoucího vývoje znečištěného ovzduší v Číně.
Klíčová slova: znečištěné ovzduší; Čína; hrubý domácí produkt; emise; životní prostředí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Životní prostředí v Číně - současný stav, problémy a perspektivy
Překlad názvu: Environment in China - current state, problems and perspectives
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The problematics of the environment has been underestimated in China for a long time. This country has been developing with incredible speed in the last three decades. The price for such growth is the current state of the environment in China. The thesis is divided into three chapters. The goal of this thesis is to evaluate the current state of the environment in China and the development of the stance of the Chinese government towards the protection of the environment in the new millennium. In connection with the economic growth is analysed the dependence on air pollution and Chinese GDP. Last but not least are offered possible solutions and perspectives of the future development of air pollution in China.
Klíčová slova: environment; gross domestic product; China; air pollution; emissions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54261_xsala02.pdf [2,07 MB]
Oponentura50225_neumann.pdf [64,88 kB]
Hodnocení vedoucího54261_xsuct04.pdf [61,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54261/podrobnosti