Světový obchod s ropou

Název práce: Světový obchod s ropou
Autor(ka) práce: Benešová, Nela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá obchodem s ropou a jeho dopadem na světovou ekonomiku. Každý, kdo by chtěl začít obchodovat s ropou, by si měl zjistit základní názvosloví a informace o ropě, na což je zaměřena první kapitola. Honba za ropou začala již před mnoha lety, proto je v diplomové práci zmíněná také historie obchodu s ropou. Druhá kapitola se zaměřuje na světový obchod s ropou, kde je popsána teritoriální strukturu a obchodní toky. Nicméně ropa ovlivňuje také světovou ekonomiku a ekonomiky jednotlivých států. Třetí kapitola analyzuje státy, kde si místní obyvatelé žijí nad poměry, ale tyto státy jsou na ropě tak závislé, že kdyby se tento obchod zastavil, tyto země by zkrachovaly. Jsou zde však také výjimky, protože i když některé státy mají velké zásoby ropy, přesto se potýkají s velkými finančními problémy. Čtvrtá kapitola charakterizuje obchod s ropou v České republice, jelikož je čistým importérem ropy a poslední kapitola je věnována aktuálním trendům s ropou jako břidlicová ropa a obchodování na ropném trhu.
Klíčová slova: Ropa; Obchod; Komodita; OPEC
Název práce: World Trade in Crude Oil
Autor(ka) práce: Benešová, Nela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master´s thesis deals with trade with crude oil and its impact on the world economy. Everyone, who wants to start to trade with crude oil, should find out basic terminology and information about crude oil that is characterized in the first chapter. The hunt for oil started many years ago, therefore the history is also mentioned in this master´s thesis. The second chapter focuses on the world trade with crude oil. Territorial structure and trade flows are described in this part of the master´s thesis. Nevertheless, the crude oil also has an impact on the world economy and economies of single states. The third chapter analyses states, where the inhabitants live beyond means of people from other countries but these states are so depended on crude oil that if this trade stopped, these countries would go bankrupt. However, there are also exceptions. Even though, there are states that have huge sources of crude oil, they still have to deal with financial problems. The forth chapter characterizes the trade with crude oil of the Czech Republic because it is a net importer of crude oil and the last chapter focuses on new trends in crude oil such as shale oil and trading at a crude oil market.
Klíčová slova: Crude oil; Trade; Commodity; OPEC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 25. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: