Tvorba webové aplikace pomocí frameworku Spring

Název práce: Tvorba webové aplikace pomocí frameworku Spring
Autor(ka) práce: Nizamov, Kirill
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním frameworku Spring na platformě Java s frameworky Grails, Zend, Nette, NodeJS, Play, Symfony a OpenXava popsanými v pracích Odehnala [1], Kočárka [2], Kadlece [3], Dočkala [4], Šimona [5]. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část představuje čtenáři ekosystém Spring a jeho jednotlivé moduly. Zahrnuje také nastínění trendů a hodnocení popularity a pozice Spring mezi ostatními Java frameworky. Praktická část se zaměřuje na tvorbu webové aplikace na základě kritérií definovaných v práci Františka Odehnala [1]. Ukázková aplikace ukazuje styl vývoje ve frameworku Spring a jeho funkcionalitu a možnosti. Na základě nabytých zkušeností při tvorbě ukázkové aplikace Spring je dál porovnán s ostatními zmíněnými frameworky a zařazen do minulého srovnání. Srovnávací kritéria jsou specifikována v práci Odehnala [1] a zahrnují 4 základní oblasti. Nejprve se porovnávají základní odlišnosti frameworků, dále jejich architektura. Třetí oblast zahrnuje porovnání práce s frameworky, jehož součástí jsou jak objektivní kritéria, tak i osobní hodnocení. Poslední část se věnuje porovnání z hlediska podpory jednotlivých frameworků, dostupné literatury a celkové popularity. Výsledkem této práce je srovnání 8 frameworků včetně vytvořené ukázkové aplikace, což by mělo napomoct čtenářům při výběru jednoho z nich a usnadnit jim orientaci na poli webových frameworků.
Klíčová slova: Java; Spring Framework; srovnání; webová aplikace
Název práce: Web Application Development with Spring Framework
Autor(ka) práce: Nizamov, Kirill
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with a comparison between a Java framework called Spring and Grails, Zend, Nette, NodeJS, Play, Symfony, OpenXava frameworks described in the theses of Odehnal [1], Kočárek [2], Kadlec [3], Dočkal [4], Šimon [5]. The thesis consists of two parts. The theoretical part introduces the Spring ecosystem and its individual modules to the reader. This part also outlines trends and estimates Spring position and popularity among other Java frameworks. The practical part focuses on web application development based on the criteria defined in the Odehnal's thesis [1]. The sample application shows the style of development in the Spring framework and its functionality and capabilities. Based on the gained experience during the sample application development, Spring is next compared to the other frameworks mentioned earlier and included into the previous comparison. The comparison criteria are specified in the Odehnal's thesis [1] and consist of 4 areas. First of all, there is a basic framework differences comparison. Next, there is an architecture comparison. The third area involves a comparison of work with the framework which also contains both objective criteria and personal estimation. The last part is dedicated to a comparison related to framework support, available literature and overall popularity. The result of this thesis is a comparison of 8 frameworks including the created sample application, which should help the readers when selecting one of the them and should make it easier to orientate in the world of web frameworks.
Klíčová slova: Java; Spring Framework; comparison; web application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55894/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: