Vývoj asistenční aplikace pro lidi s demencí

Název práce: Reminiscence Computer Therapy for People with Dementia
Autor(ka) práce: Černý, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šlajchrt, Zbyněk
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to implement a presentation layer for the Reminiscence Computer Therapy application. Reminiscence Therapy involves the discussion of the past memories and it is believed to help people with dementia to improve their well-being and sustain their memories. Computer Reminiscence Therapy involves technology in this therapy. The research introduces into Dementia and Reminiscence Therapy with and without using technologies. The application developed as part of this diploma thesis uses picture upload and speech recognition techniques for the memory input. This is used to support remembering of past memories and to increase discussion. The application can be used with or without the carer as well as with friends and family members. The six most important requirements on the developed application are the speech recognition, picture upload, asking questions about the previous recordings, asking questions about tagged friends, using old stories for discussion and presenting the statistics. The application was developed as a part of the competition made by AngelHack organization. Presentation, business and persistence layers of the application are discussed in this diploma thesis as well as user manual and persistence layer implementation of the requirements. The presentation layer was developed using React framework for JavaScript. Other libraries have to be used as well with the most important being Redux library for storing application state. This library affected the structure of the persistence layer.
Klíčová slova: Computer Reminiscence Therapy; React; JavaScript; Dementia; Presentation Layer; Reminiscence Therapy
Název práce: Vývoj asistenční aplikace pro lidi s demencí
Autor(ka) práce: Černý, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šlajchrt, Zbyněk
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je implementace prezentační vrstvy aplikace využívající reminisceční terapii a pomáhající lidem s demencí. Reminiscenční terapie je diskuze nad vzpomínkami, které mají pacienti. Výzkumy prokázali, že tato terapie má pozitivní účinky na život pacientů a na udržení jejích vzpomínek. Výzkumná část uvádí do problematiky demence, reminiscenční terapie s a bez použití technologií. Aplikace vyvýjená jako součást této diplomové práce používá vstupy ve formě nahraných obrázků a rozpoznaného mluveného slova. Tyto vstupy jsou použity na podporu pamatování a rozpoutání diskuze. Aplikace může být použita pacientem s nebo bez ošetřovatele a případně s přáteli nebo členy rodiny. Šest nejdůležitějších požadavků na vyvíjenou aplikaci je rozpoznávání reči, nahrání obrázků, vytváření otázek o předchozích nahrávkách, vytváření otázek o označených přátelích, používání starých obrázků pro následnou diskuzi a zobrazení statistiky. Aplikace byla vyvinuta jak součást soutěže pořádané AngelHack organizací. Architektura prezentační, databázové a aplikační vrstvy je diskutována v diplomové práci se zaměřením na prezentační vrstvu spolu s uživatelskou příručkou a implementací požadavků v této vrstvě. Prezentační vrstva byla vytvořena s pomocí React knihovny pro JavaScript. Byly použity i další knihovny. Z nichž nejdůležitější je Redux knihovna, která slouží k ukládání stavu aplikace. Tato knihovna navíc výrazně ovlivnila strukturu prezentační vrstvy.
Klíčová slova: Prezentační vrstva; React; JavaScript; Vzpomínky; Demence; Reminiscenční Terapie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2016
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58055/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: