Využítí nestrukturovaných dat v Business Intelligence

Název práce: Využítí nestrukturovaných dat v Business Intelligence
Autor(ka) práce: Rakhmanova, Malika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šperková, Lucie
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je identifikovat hlavní trendy, které se vyskytují na trhu Business Intelligence a týkají se nestrukturovaných dat, popsat možnosti pro integraci nestrukturovaných dat, objasnit, jaký vliv na podnik mají výsledky, které lze získat pomocí těchto řešení, a jak celkově zakomponovat analýzu nestrukturovaných dat do BI. Dalším cílem je ukázat současnou situaci zpracování nestrukturovaných dat na trhu na příkladu systému BI. Práce je rozdělená do několika částí. Nejdřív je popsaná problematika a základní komponenty Business Intelligence, dále identifikace trendů na trhu. Potom následuje další část: rozdělení dat na strukturované a nestrukturované. Zde je část o tom, jak se dá přistupovat a analyzovat nestrukturovaná data a jaké mají místo v BI. Tímto se končí blok nestrukturovaných dat a začíná popis rozšířené verze BI. Nakonec je představena současná situace na trhu a nástroje BI, které zahrnují nestrukturovaná data. Tato část poskytuje přehled o tom, jak nástroje přistupují k analýze nestrukturovaných dat. Ke zpracování práce je použita odborná literatura, profesionální i volně dostupné internetové zdroje. Smyslem práce je posloužit jako informační zdroj pro rychlé zorientování v současné situaci, sloužit jako průvodce světem BI řešení a ukázat potenciálním uživatelům, jaké jsou možnosti a funkcionality těchto řešení.
Klíčová slova: Business Intelligence; trendy; nestrukturovaná data
Název práce: Usage of unstructured data in Business Intelligence
Autor(ka) práce: Rakhmanova, Malika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šperková, Lucie
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to identify the main trends that are occurring in the market of Business Intelligence and related to unstructured data, to describe the possibilities for integrating unstructured data, to clarify what the impact on the company have the results that can be obtained using these solutions and how generally incorporate an analysis of unstructured data into BI. Another aim is to show the current situation of processing unstructured data on the example of BI system. The thesis is divided into several parts. First part is describing of the Business Intelligence area and the basic components of Business Intelligence, as well as identifying market trends. Then, there is the next part: separating the data into structured and unstructured. Here is the part about how you can access and analyse unstructured data and what is their place in BI systems. This is the end of a block of unstructured data and the beginning of a description of the enhanced version of BI. Finally, the current market situation and BI tools, which include unstructured data, are introduced. This section provides an overview of how BI tools approach to analyse unstructured data. Existed literature, professional and freely available Internet resources are used for writing the work. The purpose is to serve as a source of information for quickly orienting in the current situation, to serve as a guide to the world of BI solutions and to show potential users what are the options and functionality of these BI solutions.
Klíčová slova: trends; Business Intelligence; unstructured data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: